Главная / Новости /Общество / Монголой буряадуудтай холбоо харилсаа тогтообо

Монголой буряадуудтай холбоо харилсаа тогтообо

13-06-2018

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин багшанар, «Кириллица» һургуулиин захирал Ц. Магсар, Т. Будаева

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын түбэй түлөөлэгшэд Монголой буряа­дуудай ниитын эмхинүүдтэй холбоо тогтоохо зо­рилгоор хүршэ гүрэн ошожо ерэбэ.

Монгол Уласай ехэ һургуулиин бага хуралай тан­хим соо Монголой буряа­дуудай нэгэдэмэл эблэлэй гэшүүдтэй уулзалга үнгэрөө. Энэ уулзалгада тус эблэлэй түрүүлэгшэ Ц. Балдандорж ба Монголдохи Буряад шу­далалай академиин юрэн­хылэгшэ М. Одмандах хоёр буряад соёлоо хамгаалха ба тараан дэлгэрүүлхэ талаар ямар ажал ябуулжа байһан тухай хөөрэжэ үгэбэ.

Буряадай түлөөлэгшэдые ударидаһан, буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ түбэй захи­рал Александр Елаев баһал өөһэдын ажал ябуулгатай танилсуулаа юм. Тиихэдэ Бу­ряад хэлээр уласхоорондын хуралдаанда хабаадахыень Монголойнгоо буряадуудые уриба. Тус хуралдаан энэ намартаа Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэхэ юм.

Улаан-Баатар хотодо Эб найрамдалай байшан соо “Буряад хэлэнэй мүнөөнэй байдал ба ерээдүйн сагта” гэһэн сэдэбээр дүхэриг шэ­рээ баһа үнгэрөө. Энэ хэм­жээ ябуулга Буряадай соёл, ёһо заншал хүгжөөхэ сангай юрэнхылэгшэ С. Билигсайха­най эдэбхи үүсхэлээр болоо гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. С.Билигсайхан ахатан бол­бол Буряадта ехэ мэдээжэ хүн байха. 1990-ээд онууд­та Монгол Уласта буряадуудай ниитын эмхи байгуул­жа, тэрэ сагһаа хойшо түрэл буряад соёл, хэлэ хүгжөөхэ талаар тодорхой ажал ябу­улжа байдаг. Хорёод жэл соо “Алтаргана” наада залан хүтэлжэ байһан хүнүүдэй нэ­гэн юм.

“Дүхэриг шэрээдэ” Буряа­дай гүрэнэй ехэ һургуулитай танилсуулга болоо, буряад хэлэ зааха методикын асуудалнууд хэлсэгдээ. Монгол­до буряадуудай олоороо ажаһуудаг нютагуудта буряад хэлэ зааха тухай хэлсэг­дээ.

Иимэ һонирхолтой уул­залгын дүнгөөр Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ түб, Мон­голдо буряад соёл, ёһо зан­шал хүгжөөхэ сан ба Монго­лой буряадуудай нэгэдэмэл эблэл гээд гурбан тала хамта ажаллаха тухай хэлсээ бата­лаа.

Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин түлөөлэгшэд Монголдохи Ород гүрэнэй эрдэм ухаанай ба соёлой түбтэ айлшалаа. Тус түбэй хүтэлбэрилэгшын уялга гүйсэдхэгшэ Татьяна Будаева нютагайнгаа зониие хани ха­луунаар угтажа абаад, ажал ябуулга тухайгаа хөөрэжэ үгөө. Тиигэжэ хожом саа­шадаа тус түб ба Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули холбоо харилсаатай болобо.

Лариса ХАЛХАРОВА,

Буряадай гүрэнэй

ехэ һургуулиин доцент,

хэлэ бэшэгэй

эрдэмэй дид-доктор


Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания