Главная / Новости /Общество / Зунай һайхан амаралта

Зунай һайхан амаралта

13-06-2018

Сэнгэ Ринчиновэй гэрэл зураг

Ивалга аймагай Сотниково тосхон Улаан-Үдэ хотоһоо 8 модоной зайда оршодог. 129-дэхи, 177-дохи автобусууд һэтэ һэбэреэгүй урилдаад гүйлгэлдэжэ байдаг. Оройдоол 20 минутын тур­шада хотын түб ерэшоод байха.

Тиимэһээ юм гү, эндэ­хи олохон үхибүүд хотын һургуулида һурадаг. Нэгэ тээһээ һанаад үзэхэдэ, эндэ ажалладаг үйлэдбэри гэжэ үгы, ехэнхи зон Улаан- Үдэдэ ажалтай. Тиимэһээ үглөөгүүр үхибүүдээ абаад, сэхэ хото гаража, ажалдаа дүтэ һургуулида һургахадань амар байна ха юм.

Тиигэбэшье эндэхи шэнэ һургуулида хүүгэд ехэ ду­ратайгаар һурадаг. Баг­шанарыньшье дүршэлтэй бэрхэнүүд, тамирай танхим ехэ, юушье наадажа, ямар­шье мүрысөө үнгэргэжэ бай­хаар гээшэ.

Зунай амаралтын үедэ һурагшад юу хэдэг юм гэжэ һонирхобобди.

- Һургуулиин дэргэдэ­хи амаралтын лагерьта үглөөнэй 9-һөө үдэрэй 15.30 болотор 404 үхибүүн яба­на. Үглөөнэй, үдэрэй халуун хоол болон үдын һүүлдэ хүүгэднай хоол баридаг. Нэгэ ээлжээн 21 хоног юм. Нэмэл­тэ түлбэри - 413 түхэриг лэ түрэлхид түлэдэг, - гэжэ ла­гериие даагша Лариса Ман­шеева хөөрөө.

Харин газаа һалхитайшаг байгаашье һаань, үхибүүд газар һэндэжэ, сүлөөгүй грядкануудые, клумбануу­дые хэжэ байбад.

- Түрэл һургуулияа сэсэг набшаар шэмэглэхэ гэжэ жэл бүхэндэ һурагшаднай орол­додог. Энэ ажалые манай биолог Вера Ивановна Лупа­нова эрхилдэг. Мүнөө 8-дахи “б” болон 10-дахи ангинуу­дай һурагшад клумбануудые бэлдэжэ байнад, - гэжэ Зоя Георгиевна Орлова багша хөөрэнэ. - Удаань бэшэ анги­нуудай һурагшад һөөгүүдые һуулгаха, сэсэгүүдые тари­ха. Бэшэн намар болотор уһалжа, хаража байха, - гэжэ ойлгуулба. 


Теги: зунай амаралта Буряад Улас Улаан-ҮдэНаши издания