Главная / Новости /Власть / Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд Буряад уласай элүүрые хамгаалгада туһалха

Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд Буряад уласай элүүрые хамгаалгада туһалха

14-06-2018

Федерациин Зүблэлэй түлөөлэгшэд ниигэмэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Валерий Рязанский ударидагшатаяа суг хамта Буряад уласта ажалаа үргэлжэлүүлнэ. Эхин аргын туһаламжа (первичная медицинская помощь) хүгжөөхэ талаар зүбшэлнүүд Сибириин Федеральна тойрогой субъектнүүдэй дурадхалнуудаар нэмэгдээд, нютаг можонуудта тараагдаха гээд хэлэгдээ.

Делегациин түлөөлэгшэд ниислэл Улаан-Үдэ хотын поликлиникэнүүдтэ хүрэжэ, федеральна түрүү түсэлэй бэелүүлгэтэй танилсаба. Шэнэ маягай аргын эмхинүүдээр тэдэ һонирхоо.

Элүүрые хамгаалгын эхин үе (первичное звено здравоохранения) хүгжөөлгые хуулита хангалгатай болгоохо асуудалаар Буряад Уласай Засагай газарта дүхэриг шэрээ үнгэрбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада элүүрые хамгаалгын байдал болон ерээдүй тухай элидхэлнүүд хэгдээ. Тус хөөрэлдөөндэ Ород Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай, ФОМСын, Буряад уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын гүйсэдхэхы ба хуули тогтоолгын засагай түлөөлэгшэд эдэбхитэйгээр хабаадаба.

Аргын туһаламжа зондо дүтэ болгоохо гэһэн зорилго гүрэнэй засагай газар шиидхэнэ.

“Танай ажалые хаража, дүтөөр танилсаад, Федерациин Зүблэл нютаг можын бүридэлнүүдтэ туһа хүргэхэ ёһотой. Нэн түрүүн элүүрые хамгаалгын эхин үеын туһаламжада анхаралаа хандуулха хэрэгтэй. Тиин элүүрые хамгаалгын асуудалнуудые шиидхэлсэхэ болонобди, - гээд Валерий Рязанский хэмжээ ябуулгын хабаадагшадта хэлээ.
“Бүлын эмшэн” (семейный доктор), “Гамтай поликлиникэ” гэһэн бусад эрхим түсэлнүүдэй жэшээгээр элүүрые хамгаалгын орёо асуудалнууд шиидхэгдэхэ.

Федерациин Зүблэл Буряад уласай хүүгэдэй элүүрые хамгаалгада туһалха тухайгаа мэдүүлбэ. Энэ асуудалые шиидхэжэ түсэл бэелүүлэгдэхэ.

“Хүүгэдэй элүүрые хамгаалгын асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэй. Энэ түсэлөөр хүүгэдэй эмнэлгын газарнуудые шэнэлхэ. Эмнэлгын түбүүдые нээхэ хэрэгтэй”, - гээд Валерий Рязанский хэлээ.

“Буряад уласта эхин аргын туһаламжа хүгжөөхэ талаар ажал ябуулагдана”, - гээд Буряад Уласай Засагай газарай юрэнхы сайдай 1-дэхи орлогшо Игорь Шутенков тэмдэглэбэ.

Байгша ондо 100 гаран хүн зонтой һуурин газарнуудта фельдшерскэ-акушерскэ 7 пунктнууд баригдаха. Модульно фельдшерскэ-акушерскэ 5 пунктнуудай, Татаурово нютагта эмшэнэй таһагай болон бусад барилгын ажалнууд ябуулагдана. Буряад уласта суг хамта 330 ФАПууд ажаллана.

Энэ жэл һомоной аргын эмхинүүдтэ 102 мэргэжэлтэд хүдэлхэеэ ерэхэ.

Буряад Уласта хабдарнуудые аргалдаг (онкологическа) диспансер, перинатальна түб баригдана. Уласай хүүгэдэй клиническэ эмнэлгын газарта хирургиин корпус нээгдээ. Барилгын ажалнуудта 100 сая түхэриг һомологдоно.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания