Главная / Новости /Общество / “Жэлэй бүлэ” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад уласай бүлэнэр хабаадаха

“Жэлэй бүлэ” гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряад уласай бүлэнэр хабаадаха

14-06-2018

Байгша оной июлиин 9-дэ тус мүрысөөнэй илагшадые амаршалжа, шагналгын баяр ёһолол үнгэрхэ.

Тулюур байдалда оронхой хүүгэдые тэдхэдэг Жаса болон Ородой Холбоото Уласай ниигэмэй туһаламжын болон ажалай яаман тус мурысөө эмхидхээ. Гэр бүлэ хүгжөөхэ гэһэн гүрэн түрын бодолго энэ хэмжээ ябуулгаар бэелүүлэгдэнэ. 2016 онһоо эхилээд мүрысөөн заншалта болонхой.

Бүлэ боложо хамтаржа ажаһууха ябадалые дэлгэрүүлхэ болон харюусалгатай эхэ эсэгэ хүмүүжүүлхын түлөө хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.

Буряад Уласай бүлэнүүд жэл бүри энэ тэмсэлдэ хабаадана. Нэрлэбэл, 2016 ондо “Сельская семья” гэһэн номинацида Хори аймагай Жамбалдоржиевтанай бүлэ хүртөө. 2017 ондо “Семья – хранитель традиций” гэһэн номинацяар Ивалга аймагай Дамбаевтанай бүлэ урмашуулагдаба. Эдэ бүлэнүүдые Москва хотодо  амаршалаа. Тулюур байдалда оронхой хүүгэдые тэдхэдэг Жасын байгуулһан хүндэтэ ном руу бүлэнэрэй нэрэ оруулагданхай.

Энэ жэл мүрысөөнэй федеральна хэмжээндэ 5 бүлэнэр Буряад Уласые түлөөлхэ. Эдэ Ярууна аймагай Уваровтанай, Хяагта аймагай Дашиевтанай, Хойто Байгал аймагай Малаховтанай, Улаан-Үдын Түмэр зам хороогой Власовтанай, Улаан-Үдын Зүблэлэй хороогой Бельковтанай бүлэнэр болоно.  


Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания