Главная / Новости /Общество / Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин багша бүхэроссиин конгресстэ хабаадаба

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин багша бүхэроссиин конгресстэ хабаадаба

14-06-2018

Одинцово хотодо мүнгэн һангай талаар зониие гэгээрүүлхэ ажалтай волонтёрнууд бүхэроссиин 4-дэхи конгресстэ суглараа. Буряадай хүдөө ажахын академиин “Финансы и кредит” гэһэн кафедрын ахамад багша Сэсэг Дашибылова хэмжээ ябуулгада хабаадаба.

Мүнгэн һангай ойлгосонуудтай хүн зониие танилсуулжа, Буряадай хүдөө ажахын академиин оюутадтай суг хамта һомон газарнуудта гэгээрэлэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэдэг тухайгаа багша хөөрэбэ. Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин түсэлтэй үзэсхэлэнэй харагшад һонирхожо танилсаа. Гүрэн дотор үргэнөөр дэлгэрүүлхэ зорилготой үүсхэлнүүдээ үзэсхэлэн-яармаг хүн зондо дурадхаа. Сэсэг Викторовна хэһэн ажалайнгаа түлөө конгрессэй үнэмшэлгөөр шагнагдаба. Мүн Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академишье хабаадалгын дипломдо хүртөө.

Хэмжээ ябуулгада болбосоролой, эрдэмэй болон олониитын түлөөлэгшэд хабаадаба. Хабаадагшад эрхим хари гүрэнэй түсэлнүүдтэй эндэ танилсаа.

Ородой уласай Түбэй банкын түрүүлэгшэ Эльвира Набиуллина, ФИНплейс ФОМ гэһэн түсэлэй захирал Людмила Преснякова, үүсхэлнүүдэй агентствын генеральна захирал Светлана Чупшева, Ородой уласай болбосоролой болон эрдэмэй яаманай департаментын захирал Андрей Петров, Ородой уласай гүрэнэй ниигэмэй университедэй захирал Наталья Починок пленарна зүблөөндэ хабаадалсаа.

Хэмжээ ябуулгын дүнгүүдээр үмсын болон олониитын үүсхэлнүүдтэй каталог байгуулагдаха. 


Теги: шагнал Ородой Холбооной Уласай хотонуудНаши издания