Главная / Новости /Власть / Буряад уласай залуушуул Баргажан аймагта модо һуулгаба

Буряад уласай залуушуул Баргажан аймагта модо һуулгаба

15-06-2018

Байгаали хамгаалгын (экологиин) ба амиды байгаали шэнжэлгын (биологиин) түбэй һурагшад ба багшанар “Посади дерево на Байкале” гэһэн бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада хабаадаа. Мүнөөдэр оршон тойронхи байгаалида ба ойдо хүн зониие гамтайгаар хандажа һургаха гэһэн зорилго түбөөр табигдана. Байгалай байгаалиие хамгаалха гэһэн шухала асуудал бии. Эдэ болон бусад асуудалнуудта хэмжээ ябуулгын эмхидхэгшэд эрхэтэдэй анхарал хандуулха түсэбтэй. Ойн модо олон болгоожо залуу һүрэгтэниие модо тарижа һургаха гэһэн зорилго шиидхэхэ.

Уласай ой ажахын агентство ба Байгаали хамгаалгын талаар нютаг можын хоорондын Байгалай прокуратура тус хэмжээ ябуулга үнгэргэбэ.

2015 ондо Баргажан аймагай Хэрээһэтэнэй хушуун (Крестовый мыс) гэһэн газарта 60 гектар ой модон түймэртэ дайрагдаа. Мүнөөдэр энэ газарта хэмжээ ябуулга үнгэрөө.

Байгаали хамгаалгын ба амиды байгаали шэнжэлгын түбэй багшанар, һурагшад, Байгал шадар аймагай залуушуул, уласай ой ажахын агентствын болон байгаали хамгаалгын талаар Байгалай прокуратурын ажалшадтай суг хамта нарһа, жодоо модонуудые һуулгаба.


Байгаали хамгаалгын болон амиды байгаали шэнжэлгын түбэй багшанарта ба һурагшадта байгаали хамгаалгын талаар Байгалай прокурор Сергей Дмитриевич Зенковой зүгһөө баярай үнэмшэлгэ барюулагдаа.

Хэмжээ ябуулгада 200 хүн хабаадажа, 9000 модон һуулгагдаба. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Баргажан аймагНаши издания