Главная / Новости /Культура / ​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха

19-06-2018

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Буряадай мэдээжэ уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай нэрэ “Двор кириллицы” гэһэн томо болгариин соёлой-түүхэтэ комплексын уран зохеолшодой аллей соо бэшэгдэжэ, хүшөөнь табигдаха. Энээн тухай уран шүлэгшэнэй эгэшэ Любовь Шираповна Нимбуева мэдүүлбэ.

Эрдэм урлал дэмжэгшэ Карен Алексанян 20 жэлэй туршада Болгарида ажаһууна. Тэрэ Плиск гэһэн хотын хажууда 8 мянган га газар худалдажа абаад, “Двор кириллицы” гэһэн гайхамшагта соёлой-түүхэтэ комплекс нээбэ. Тус комплекс Христос шажаниие Болгариин засагай газараар гүрэнэй шажан гээд нэрлэгдэһэнэйнь 1150 жэлэй ойн баярта зорюулагдаа.

Армян арадай архитектурын ёһо заншалаар кириллица алфавидай шулуун үзэгүүд  2 метрэй утатайгаар эндэ бүтээгдэжэ табигданхай.

Тиин Кирилл болон Мефодий, 1-дэхи Борис хаанда гэһэн сагаан хүшөөнүүд бодхоогдонхой. Байгша оной март һарын эхиндэ ород уран зохёолшодто зорюулжа, аллей нээгдээ. News-front.info гэһэн интернет-сайтай мэдээсэлээр, эндэ кириллица алфавит дээрэ бэшэдэг элдэб арадуудай ба шажангуудай уран зохеолшодто 80 хүшөө табигдаха.

Энэ аллей соо байха Намжил Нимбуевай сээжын дүрсэ (бюст) уран бэлигтэн Баир Сундупов бүтээхэ. Намжил Нимбуев ехэнхидээ ород хэлэн дээрэ верлибр жанрда бэшэдэг байгаа. Тиимэһээ Буряад Уласай соёлой яаманда тус комплекдо энэ уран шүлэгшэнэй хүшөө табиха тухай хэлсэгдэбэ. Аллей соо Хальмаг, Дагестан болон бусад уласай уран зохёолшодой хүшөөнүүд табигдаха.


Теги: Болгария буряад соёлНаши издания