Главная / Новости /Власть / Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха

19-06-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 20-до Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлэй ээлжээтэ зүблөөн үнгэрхэ. Энэ суглаанда һунгамалнууд  ээлжээтэ 30-дахи сессидэ хэлсэгдэхэ асуудалнуудые шиидхэхэ. Тиин байгша оной 3-дахи болон 4-дэхи гурбан һарануудай Арадай Хуралай зүблэлэй хүдэлмэриин түсэб байгуулагдаха.

Тэрэнэй удаа һунгамалнууд “О земле” гэһэн 12.1 уласай хуулиин бэелүүлгэ тухай хэлсэхэ. Энэ хуули ёһон соо гүрэнэй ба һомонуудай мэдэлэй газарнуудые наймаагүйгөөр хүлһөөр үгэлгэ (арендэ) ба түлбэригүй үгтэлгэ тухай хэлэгдэнэ. Хуули ёһоной зорилго хадаа хэрэглэгдэдэггүй газарнуудые ажахыда хэрэглэжэ эхилхэ. Тус зүблөөндэ бэлдэжэ, газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной һунгамалнууд Тарбагатай ба Кабанск аймагуудта 2 зүблөө үнгэргөө. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания