Главная / Новости /Власть / ​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба

19-06-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 14-дэ Арадай Хуралда 2017 оной уласай бюджедэй бэелүүлгын талаар олоной шагналганууд (публичные слушания) үнгэрөө. Хэмжээ ябуулгада һунгамалнууд, Тоололгын палатын аудиторнууд, яаманай болон гүрэнэй зургаануудай түлөөлэгшэд, олониитэд болон бусад хабаадаба.

Буряад уласай мүнгэн сангай  яаманай сайд Всеволод Мухин уласай бюджет бэелүүлгын дүнгүүдые согсолбо. Тэрэнэй элидхэлээр, үнгэрэгшэ жэлэй бюджет 2,1 миллиард түхэригэй дуталдалтай байгаа. Буряад Уласай гүрэнэй үри 11,3 миллиард түхэриг гээд хэлэгдэбэ. Бюджедэй жэлэй олзо 50,2 миллиард түхэриг болоо. Тиин бюджедэй гаргаша 52,2 миллиард түхэриг гээд тоологдобо.

14,6 процентээр олзын татабари болон 18,6 процентээр акцизнууд бага болгоогдоо. Энэ ушарһаа дулдыдажа, өөрын татабариин (налогой) болон татабарита бэшэ олзо бага болоо.

Харин юрын зонһоо олзын татабари һайнаар суглуулагдаба. Тэрэ 11,6 процентээр дээшэлэгдээ.

УСН (упрощенная система налогообложения) гэһэн татабаряар 10,7 процентээр олзо бюджет руу ороо. Транспортна татабари 11,7 процентээр дээшэлэгдэбэ.

27,2 миллиард түхэригэй хангалганууд оруулагдаа.

2017 ондо уласай бюджедһээ түрүүшын ниигэмэй гаргашануудта мүнгэн дамжуулагдаа.

Буряад уласай эд засагай газарай яаманай сайд Александр Бардалеев налогово, налогово бэшэ олзоор уласай бюджедэй бэелүүлгээр, уласай адресна мүнгэ һомололгын программаар элидхэл хэбэ.

Арадай Хуралай бюджедэй, налогуудай болон сан жасын хорооной түрүүлэгшэ Зоригто Цыбикмитовэй хэлэһээр, уласай шухала мүнгэн һангай дансаар 20 программа бэелүүлэгдээ. Иигэжэ Буряад уласай ниигэмэй эд засагай хүгжэлтын зорилгонууд шиидхэгдэбэ.

“Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия” гэһэн гүрэнэй программын мүнгэ һомололгоной талаар Арадай Хуралай аграрна Хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Гармаев хөөрэжэ үгэбэ.

Эд засагай асуудалнуудые уласай эд засагай бодолгын талаар Арадай Хуралай Хорооной түрүүлэгшын орлогшо Баин Гуробазаров табиһан байна.

Зүблөөнэй дүнгүүдые согсолходоо, Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев «бюджет – бултанай хэрэг» гээд нэмэжэ хэлээ. “Мүнгэн ходо хүрэнэгүй, тиимэһээ эд засагай блок олзо ерүүлгын талаар ажалаа улам шангалха тухайнь” тэрэ тэмдэглэбэ. 2017 ондо инвесторнуудые улас руу ерүүлхын түлөө шэнэ хуули ёһонууд байгуулагдаһан байна.

2017 оной уласай бюджедэй хуули ёһоной  бэелүүлгэ тухай элидхэлнүүдые хэмжээ ябуулгын хабаадагшад шагнажа, ерэхэ жэлэй шухала мүнгэн һангай данса руу зууршалгануудые нэмэбэ. 


Теги: Буряад орон Буряад Улас Улаан-ҮдэНаши издания