Главная / Новости /Власть / Буряад уласай һунгамалнууд ерэхэ сессиин асуудалнуудые зүбшэбэ

Буряад уласай һунгамалнууд ерэхэ сессиин асуудалнуудые зүбшэбэ

21-06-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 20-до болоһон Арадай Хуралай сессидэ һунгамалнууд ээлжээтэ 30-дахи сессидэ 31 асуудал ба “Засагай газарай час” шиидхэхэ гээд баталаа. Ерэхэ сессидэ һунгамалнууд 2018 оной уласай бюджедэй ба 2019-2020 онуудай түсэблэлтэ үеын хуулида нэмэлтэнүүдые оруулха. Энээн тушаа Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшын орлогшо Владимир Павлов мэдүүлбэ. Арадай Хуралай сесси июниин 28-да үнгэрхэ. 


Теги:Наши издания