Главная / Новости /Спорт / Хүдөөгэй нааданууд эхилбэ

Хүдөөгэй нааданууд эхилбэ

21-06-2018

Авторай гэрэл зураг

Мүнөөдэр, июниин 20-до, Түнхэн аймагай Арша­ан, Жэмһэг, Хуу­рай Һобог болон Туран һууринуудта уласай зу­най хүдөөгэй спортын нааданууд эхиеэ абаба. Түрүүшын үдэртэ фут­болоор болон волейбо­лоор нааданууд боложо байна.

Уласай Тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай таһагые даагша Баир Дашибальжи­ровай хэлэһээр, Буряадта зунай нааданууд 17-до­хиёо үнгэргэгдэнэ гээшэ. Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ хэзээ хэзээнэйхиһээ олоор хүдөөгэй тамиршад хабаадахаар хараалагданхай. Бүхы тэмсээнүүдтэ 1200 гаран тамиршад 12 тами­рай зүйлөөр тэмсэхэнь.

Эмхидхэгшэдэй мэ- дээсэһээр, тамиршадай олонхинь нааданай үедэ Аршаан һууринда байрла­ха. Тиигэжэ 400 гаран хүн мэдээжэ “Саяан” болон “Аршаан” санаторинуу­дай байшанууд соо байр­лахаар хараалагдана, бу­сад хабаадагшад Аршаан һууринай зошод буудал­нуудта байрлуулагдаа.

Нааданда хабаадаһан тамиршад, һоригшод, шүүгшэд амтатай эдеэ хоо- лоор хүндэлүүлэгдэхэ. Эд хэрэглэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалгын талаар хиналтын феде­ральна албанай (Роспо­требнадзорой) Түнхэн аймагай таһаг эдеэ хо­олой зүйлнүүдэй шал­галта хээ. Тиигэжэ хэдэн бүлэг эдеэгээр хо­оллуулха гэһэн шиидхэбэри абтаа.

Мүрысөөнүүд дээрэ нэрлэгдэһэн һууринуудһаа гадна үшөө Хэрэн, Шэмхэ, болон Түнхэндэ болохо юм. Һүүлэй бай­далаар, бүхы талмайнууд бэлдэгдэнхэй гэжэ Баир Дашибальжиров мэдүүлээ. Үнэхөөрөөшье, Түнхэн аймагайхид аргагүй ехэ ажал ябуулһан байна. Туранай стадион дээрэ шэнэ трибуна, Аршаанда шэнэ лукодром баригдаа, Хуурай Һобогой стадион болон ипподром һэльбэн шэнэлэгдээ. Сагай бага байбашье, Хэрэнэй түб стадион заһабарилагдажа, танихаар бэшэ болонхой.

Июниин 21-дэ үдэшын 9 сагта нээлгын баяр ёһололдо Түнхэнһөө уг гарбалтай Буряадай мэ­дээжэ артистнар хабаада­ха. Мүн аймагай зохёохы бүлгэмүүд наада шэмэглэ­хэ.

Энэл үдэр Буряад Ула­сай Толгойлогшо Алек­сей Самбуевич Цыденов хүдөө нютагуудта тамир хүгжөөхэ асуудалаар ехэ суглаа эмхидхэхэ. Бүхы аймагуудай засаг дарга­нар тус хэмжээндэ хабаа­даха юм. 

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад орон Буряад Уласай Түнхэн аймагНаши издания