Главная / Новости /Власть / Монголдо үнгэрhэн 8-дахи уласхоорондын уулзалгада ​Буряад уласай түлөөлэгшэд хабаадалсаа

Монголдо үнгэрhэн 8-дахи уласхоорондын уулзалгада ​Буряад уласай түлөөлэгшэд хабаадалсаа

21-06-2018

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

Байгша оной июниин 13-15-да, Улаан-Баатарта мал үдхэлгые тогтууритайгаар хүгжөөхэ талаар дэлхэйн хэмжээнэй программа 8-дахи уласхоорондын олон талын суг хамтын холбооной уулзалгада хэлсэгдээ.

Хэмжээ ябуулгада дэлхэйн 34 гүрэнүүдһээ 140 хабаадагшад сугларба. Энэдхэг, Лаос, Кыргызстан, Монголой хүдөө ажахын яамануудай хабаадалгатайгаар “Мал үдхэлгын бэлшээриин онсо” гэһэн темээр Монголой хүнгэн үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын, эдеэ хоолой яаман хөөрэлдөө ябуулаа. Буряад Уласай делегаци хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай хорооной нютаг газарнуудые хүгжэлгын ба мүнгэ һомололгын хорооной түрүүлэгшэ Далай Галсанов ударидагшатай тус хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа.

Ород Уласай эдеэ хоолой үйлэдбэри, гүйгөөшэ моридые, модо ба үрэһэ, һайн үүлтэрэй эбэртэ бодо мал Монгол руу эльгээхэ тухай Монголой хүнгэн үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын, эдеэ хоолой яаманай гүрэнэй секретарь Даажин Энхбаттай уулзалга үнгэрөө. Тэрээнтэй Монголһоо мяха асарха тухай хэлсэгдэбэ. Мүнөөдэр   манай гүрэн руу мяха наймаанда эльгээхэ зүбшөөл монголой 29 үйлэдбэриин зургаануудта бии.

Буряад уласай түлөөлэгшэд Дархан хотын “ЭкоВуул ХХК» үйлэдбэрин зургаан хүрэжэ, хүтэлбэрилэгшэтэйнь уулзаа. Хүтэлбэрилэгшэнь Б.Эрдэнэ нооһо элдүүрилгэ тухай хөөрэжэ үгөөд, суг хамта ажаллаха хүсэлөө мэдүүлбэ.

Монгол орон байгаали хамгаалалгын һайн шанартай мяха үйлэдбэрилдэг, бэлшээритэ мал үдхэлгын ехэ гүрэн гээд тоологдоно.

Монгол орон үйлэдбэриеэ наймаалха дэлгүүр үргэдхэхөөр ехэ  һонирхоно. Тиин мал үдхэлгэеэ улам һайжаруулха тухай бодоно. Хэмжээ ябуулгада мал үдхэлгын  ба мал харалгын заншалнуудые харуулаа. 


Теги: Буряад орон Монгол УлаанбаатарНаши издания