Главная / Новости /Власть / Владимир Путинай зарлигаар Буряад Уласта ажал эхилэнхэй

Владимир Путинай зарлигаар Буряад Уласта ажал эхилэнхэй

21-06-2018

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг 

Байгша оной апрель һарада Ородой Холбоото Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путин нютаг можонуудай һалбаринуудай дунда  тэмсээ хүгжөөхэ талаар Гүрэнэй Зүблэл үнгэргэһэн байна. Тус суглаанай дүнгүүдээр 15.05.2018 №817-ГС зарлигаар даабаринууд бэлдэгдээ.

Буряад Уласай эд засагай хүгжэлтын  Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Зураевай хүтэлбэри доро үрдилдэн тэмсээ хүгжөөхэ талаар уласай тусхай эрхэтэ бүлэг үнгэрэгшэ зүблөөндэ даабаринуудай бэелүүлгэ тухай хөөрэлдэбэ.
Мүнөөдэр уласай эд засагай яаманаар зарим эд засагай һалбарида тэмсээнэй хүгжэлтын сэгнэлтэ тооложо гаргагдаха. Тиин һалбаринуудта үрдилдэн тэмсээнүүдэй хүгжэлтын талаар хэмжээ ябуулгануудай түсэб табигданхай.

Буряад Уласай эд засагай яаманай орлогшо Владимир Смолинай тэмдэглэһээр, Ородой уласай даабариин хажуугаар, декабриин 2017 ондо юрэнхылэгшын зарлиг ба тэмсээ хүгжөөлгын Үндэһэтэнэй түсэб гэршэлэгдэнхэй. Тиимэһээ уласай яаманууд болон гүрэнэй эмхинүүд тус дансануудые бэелүүлхэ зорилготойгоор ажалаа эрхилээ.
Байгша оной июлиин 31-дэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой федеральна антимонопольна албанай  хүтэлбэрилэгшын орлогшо Анатолий Голомолзинтай зүблөө үнгэргэхэ түсэбтэй. 


Теги: Буряад орон Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания