Главная / Новости /Власть / ​Буряад уласай хүдөө аяншалга хүгжөөхэ хэрэгээр хуралдаан үнгэрнэ

​Буряад уласай хүдөө аяншалга хүгжөөхэ хэрэгээр хуралдаан үнгэрнэ

02-07-2018

 Байгша оной июниин 29-һөө июлиин 3 хүрэтэр, “Хүн зоной ажабайдал һайжаруулха болон аяншалга хүгжэлтэ” гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта үнгэргэгдэнэ. Хэмжээ ябуулгада аяншалгын операторнуудта, нютагай засагай байгууламжануудай түлөөлэгшэдтэ һуралсалай мастер-класснууд, тренингнүүд хэгдэхэ. Мүн тиихэдэ, Тарбагатай аймагай Томо Куналей нютагта “Ородой Уласай эгээл гоё хүдөө тосхон” гэһэн нэрэ зүүлгын ёһолол үнгэрхэ.

Хэмжээ ябуулгада Чехи, Казахстан, Ородой Уласай можонуудай, “Ородой эгээл гоё хүдөө тосхонууд” эблэлэй, Буряад уласай, уласай яамануудай, аяншалгын ба олзо эрхилэлгын, дээдэ һургуулинуудай болон нютагай засагай байгууламжануудай түлөөлэгшэд хабаадалсана.

Үнгэрһэн долоон хоногой июниин 29-дэ, хэмжээ ябуулга конференцеэр нээгдээ. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадые амаршалаад, улас доторто хүдөө аяншалга хүгжөөхэ талаар һайн ерээдүйтэй байһыень тэмдэглэн хэлэбэ. Тус һалбари нютаг газарнуудта нэмэлтэ ажалай һууринуудые нээхэ, уласай ажаһуугшадай эдэй эдэбхи хүсэ дээшэлүүлхэ аргатай.

Улас дотор хүдөө аяншалгын 20 объектнүүд таряашанай ба фермерскэ ажахынуудай бааза дээрэ ажаллана. Нютагай газарай айлшадай 100 гэрнүүд аяншадые угтан абана. Уласай хүдөө нютагай аяншалгын һалбари эрхимлэһэн  жэшээтэ 2 түсэлнүүд харуулна: үндэһэ яһатанай хослол “Талын нүүдэлшэн” болон “Шэмээшэг зондо айлшалалга”.

Ерэхэ 2019 ондо гүрэнэй программын аргаар уласай аяншалгын яаман хүдөө аяншалгые гүрэнэй тэдхэмжэтэй болгоохо түсэбтэй.

Хүдөө ажахын аяншалга баһал ехэ мүнгэ һомололготой һалбари, юуб гэхэдэ, энэ шэглэлдэ эдеэ хоолой үйлэдбэри, гэр байра, бэлэгэй үйлэдбэри хүгжөөхэ хэрэгтэй.

“Энэ һалбари хангамжануудые үйлэдбэрилнэ. Хүдөө нютаг аятай зохидоор, гоёор харуулха хэрэг гүрэнэй тэдхэмжээр дуталдана”, - гээд уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова тэмдэглэбэ.

Хүдөө ажахын аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэ “Ородой Уласай эгээл гоё хүдөө тосхонууд” гэһэн түсэлдэ хабаадалга туһалха аргатай.

“Түсэлэй гол зорилго – хүдөө тосхонуудые соёлой, байгаалиин, бэлэн эдеэ хоол үйлэдбэрилгын талаар хүгжөөхэ. Эблэлэй гэшүүд олондо мэдээжэ болонхой. Тиимэһээ аяншадые болон шэнэ ажаһуугшадые хүдөө нютагууд руу татаха аргатайбди”, - гээд эблэлэй юрэнхылэгшэ Александр Мерзлов мэдүүлээ.
Эблэлэй мүрысөөнэй хабаадагшад 10 бүлэгэй эрилтэнүүдээр шэлэгдэнэ. Тэрэнэй дунда гоё һайханай, уран барилгын, бэлэн эдеэ хоолой, байгаалиин, байгаали хамгаалгын эрилтэнүүд. Мүн,  хүн зоной хабаадалга, нютагай захиргаанай туһаламжа оролсоно.  “Ородой Уласай эгээл гоё хүдөө тосхон” нэрэдэ хоёр жэлэй саана Тарбагатай аймагай Десятниково нютаг хүртөө гээд тэмдэглэлтэй.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Тарбагатай аймаг хүдөө аяншалгаНаши издания