Главная / Новости /Спорт / ​Түрүү тамиршадые “Байгал” үргэнэ

​Түрүү тамиршадые “Байгал” үргэнэ

04-07-2018

Олимпиин наадануудта нэрээ нэрлүүлһэн Владимир Сафронов болон Велингтон Баранников гэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин урилдаан Улаан-Үдэдэ табан үдэрэй туршада үнгэрбэ. Буряадай дүрбэн боксёр чемпионой нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөө.


“Байгал” гэжэ нэрэтэй энэ мүрысөөн хабаадагша­дые 49-дэхиеэ суглуулаа. Энэ урилдаанай бүхэроссиин хэмжээнэй байбашье, хари гүрэнэй тамиршадай Улаан- Үдэ ерэһэниинь һайшаалтай. Монголой болон Казахста­най боксёрнууд Ородой 10 можо, хизаарай тамиршад­тай шанга тулалдаануудта уулзаа. Бүхы дээрээ 78 хүн мүрысөө.

Түнхэн аймагай Охор- Шэбэр һууринһаа гарбал­тай Баир Батлаев өөрын шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа. Тэрэ бүхы гурбан уулзалга­да илалта туйлаа, түгэсхэлэй шатада Казахстанай тамир­шаниие шүүгээ.

- Тус мүрысөөндэ ха­баадаха түсэбгүй байгааб. Оройдоол нэгэ үдэр үлөөд байхадань, минии һоригшод шаалдахаш гэжэрхёо. Хэды һайн бэлэдхэл хээшьегүй һаа, илалта туйлааб, - гэжэ Баир Батлаев баярлана.

60 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Хэжэнгэһээ гар­балтай Радна Цыбиков түрүүлжэ шадаа. Финал­да ороһон Казахстанай та­миршанай нюдэн дээрэхи ниидхэһээнь ехээр шуһа гарахадань, уулзалгаяа үргэлжэлүүлжэ шадаагүй.

Кабанскын аймагай Се­ленгинск тосхоной техни­кумдэ һурадаг Николай Гри­щук 64 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ түрүүлһэн байна. Тэрэ баһа Казахстанай та­миршаниие шүүгээ.

75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Улаан-Үдын Вита­лий Ананин хоёрдохи жэлээ удаа дараалан илалта туйлаа.


Захаамин аймагай Чингис Ширипов шангай хоёрдо­хи һуури эзэлээ. Чингис ха­даа мүрысөөнэй үедэ дээдэ һургуули дүүргэжэ, дипло­моо хамгаалһан байна. Энэ шалтагаанһаа боложо, һайн бэлэдхэл хээгүйб гэжэ Чин­гис Ширипов мэдүүлээ.

Николай Харанахоев, Ев­гений Иванов, Кирилл Ба­ландин, Андрей Гармажапов болон Олег Елизаров гэгшэд гурбадахи һууринуудые эзэ­лээ.

Эрхүү можынхид гурбан алтан медаль абаа. Казахста­най тамиршад гэртээ хоёр алтан медальтай бусаа. Мон­голой, Үбэр Байгалай хиза­арай тамиршад хоёр-хоёр чемпионуудтай болоо.

Мүнөө жэлэй мүрысөөн олон харагшадые юундэб даа суглуулаагүй. Үдэр бүри 20-50 харагшад байгаа. 1970-1980-яад онуудаар тус мүрысөөн Улаан-Үдын те­атрнуудай залаар дүүрэн хүнүүдые суглуулдаг байгаа.

2019 ондо “Байгал” мүрысөөн 50-дахияа боло­хонь. Тиимэһээ эмхидхэгшэд үндэр хэмжээндэ мүрысөө үнгэргэхэ, олон харагшадые суглуулха талаар бүхы арга шадалаа гаргахабди гэжэ мэдүүлнэ.

Буряадай боксын феде­рациин хүтэлбэрилэгшын орлогшо, Арадай Хуралай һунгамал Валерий Доржи­евай хэлэһээр, һонирхол болон анхарал татуулхын түлөө ехэ ажал хэгдэхэ.

- “Байгалаа” нүгөө жэл яагаад хэхэбибди гэжэ хөөрэлдөө эхилээбди. Зарим хүн Байгал далайн эрьедэ үнгэргэе гэнэ. Нүгөө зари­машуул Соведүүдэй талмай дээрэ финальна уулзалга­нуудые эмхидхэхэ тухай мэдүүлгэ оруулна. Тиибэ яа­башье, бүхы юумэ, тэрэ тоо­до байра байдал хаража үзэн, энэ урилдаагаа үндэр хэмжэ­эндэ гаргахабди. Ганса манай Засагай газар тус мүрысөө эмхидхэжэ шадахагүй. Тиимэһээ мүнгөөр туһалха зониие бэдэрхэбди, - гэжэ Валерий Доржиев дуулгаба.

Авторай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Буряад спортНаши издания