Главная / Новости /Общество / ​Байгал далайн эрье дээрэ ниигэмэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд сугларба

​Байгал далайн эрье дээрэ ниигэмэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд сугларба

06-07-2018

Мүнөөдэр Байгал далайн эрьедэ аяншалгын олониитын байгуулгын суглаанда ниигэмэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд сугларна.

Буряад уласай болон Үбэр Байгалай үншэн ба эхэ эсэгын харууһагүй үлэһэн хүүгэдэй түбүүдэй хүмүүжэлэгшэд июлиин 6-һаа июлиин 9 хүрэтэр Байгал шадарай Турка тосхондо сэнгэжэ амарха, бэе бэетэеэ танилсаха. Хэмжээ ябуулга үүсхэгшэд “Һайн һаналай авто-урилдаан” хүдэлөөнэй эдэбхитэд гээд тэмдэглэлтэй.

Энэ байгуулгын суглаан Буряад уласай болон Үбэр Байгалай хизаарай засагай газарнуудай болон Эрхүү, Үбэр Байгалай, Буряад уласай, Приморска хизаарай өөгшөөн хараһан зоной тэдхэмжэтэйгээр эмхидхэгдэбэ.

Түсэлэй хүтэлбэрилэгшэ Руслан Иваницкийн хэлэһээр, хэмжээ ябуулгада хабаадаха үхибүүд шэлэгдэжэ гаргагдаа. Иишээ һайнаар һурадаг, һайн хүмүүжүүлгэтэй, эмхиин уран бэлигэй бүлгэмүүдтэ хабаададаг хүүгэд эльгээгдэбэ.

Байгуулгын суглаанай хэм соо хэдэн спортивна хэмжээ ябуулганууд үнгэрхэ. Мүн, хабаадагшад ород лаптаар мүрысэхэ, хүүгэдтэ мотоциклистнууд болон хүгжэмшэд тоглолто-харалга хэхэ.

Ородой Уласай хамгаалалгын яаман, Буряад уласай дэргэдэхи Ородой уласай ушаралта ябадалнуудай талаар яаман, волонтёрнууд болон олзо эрхилэгшэд тус хэмжээ ябуулга эмхидхэбэд.

Руслан Иваницкийн тэмдэглэһээр, аяншалгын байгуулгын суглаанай хэм соо канцеляри болон 350 хүүгэдэй хубсаһа хунар асарагдажа хубаагдаха. 

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын талаар яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Байгал шадарай аймаг үншэн үхибүүдНаши издания