Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай Кабанск аймагта 5-дахи эхир хүүгэд дансалалгада абтаба

​Буряад уласай Кабанск аймагта 5-дахи эхир хүүгэд дансалалгада абтаба

06-07-2018

Байгша оной июлиин 5-да, Кабанск аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанда табадахи эхир хүүгэдэй дансалалга хэгдэбэ.

Сергей болон Ольга хоёрой Ермаковтанай бүлэдэ хоёролжон баяр тудаа. Гэр бүлэдэнь гансата хоёр хүбүүд мүндэлбэ. Мүнөөдэр тэдэ хоёр суг хамта гурбан хүбүүтэй болоо. Эхир хүбүүдээ баяртай эхэ эсэгэ хоёр Матвей ба Никита гэжэ нэрлэбэ. Хүбүүдэйнгээ дансалалга хэхэеэ эхэ эсэгэнь хоюулаа ерээ.

Кабанск аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанай ахамад мэргэжэлтэн –эксперт Екатерина Борисовна Власова эхэ эсэгые энэ баярай үдэрөөр амаршалаад, үхибүүнэй мүндэлһэн тухай үнэмшэлгэ барюулба. 

Буряад Уласай Кабанск аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанай хэблэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Уласай Кабанск аймаг ЗАГСНаши издания