Главная / Новости /Общество / Байгал шадарай аймагта эрэмдэг үхибүүдэй эхэ эсэгэнэрые суглуулба

Байгал шадарай аймагта эрэмдэг үхибүүдэй эхэ эсэгэнэрые суглуулба

10-07-2018

Буряад уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг 

Байгал шадарай аймагта эрэмдэг үхибүүдые хүмүүжүүлдэг эхэ эсэгэнэрэй нэгэдэлэй түлөөлэгшэд шухала болоһон асуудалнуудаар  зүбшэн хэлсэбэ.

“Найдал” гэжэ эрэмдэг хүүгэдэй эхэ эсэгэнэрэй бүлгэмэй түлөөлэгшэд  уласай аймагуудаар уулзалгануудые үнгэргэһэн байна.

“Танай эрхэ” гэжэ нэрэтэй семинар  Байгал шадарай аймагта  тус нютаг можын олониитын эмхи   үнгэргөө.

Олониитэд уласай аймаг бүхэндэ эрэмдэг зонтой болон эрэмдэг үхибүүдэй эхэ эсэгэнэртэй уулзаа гээд тэмдэглэлтэй. Энэ хэмжээ ябуулгын болзор соо эрэмдэг үхибүүдэй эхэ эсэгэнэр эрхэ, хангамжанууд тухай олониитэдһээ мэдэжэ абаа. Семинарта хабаадагшадта  бэлэг барюулба. 


Теги: Буряад Уласай Байгал шадарай аймаг эрэмдэг хүүгэдНаши издания