Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай үйлэдбэрилэгшэдые биһалаг зүбөөр хэжэ һургаха

​Буряад уласай үйлэдбэрилэгшэдые биһалаг зүбөөр хэжэ һургаха

10-07-2018

Байгша оной июлиин 18-19-нэй үдэрнүүдтэ, “Шэнэ үе сагай шиидхэбэринүүд болон һү болбосоруулха арга зүй” гэжэ нэрэтэй уласай суглаан Кабанск аймагта ябуулагдаха. Энэ суглаан дээрэ био-үйлэдбэри болон биһалаг үйлэдбэрилхэ тухай мэргэжэлтэд зүбшэн хэлсэхэ.  Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман, уласай мэдээсэлэй-методологиин түб хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.  Зөөлэн биһалаг үйлэдбэрилхэ хэрэгээр мастер-класс нютаг можын ахамад мэргэжэлтэд  харуулха түсэбтэй. Олзо эрхилэгшэдтэ һайн шанартай үйлэдбэри бүтээхэ ажалдань энэ һуралсал туһа хүргэхэ ёһотой. Мүнөө үе сагта эдеэ хоолой үйлэдбэриин шанар ехэ наринаар шалгагдана гээд тэмдэглэлтэй.

Хэмжээ ябуулга дээрэ һү буйлуулха шэнэ арганууд, гүрэнэй тэдхэмжэ болон хүдөө ажахын хамтаралай хүгжэлтэ тухай хөөрэжэ үгэхэ. Тус суглаан - уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай 95 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгануудай нэгэн.

Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ биһалаг үйлэдбэрилхэНаши издания