Главная / Новости /Общество / ​Даруухан дангинарай дабташагүй урилдаан

​Даруухан дангинарай дабташагүй урилдаан

11-07-2018

Илдам налгай, ира­гуу дуутай данги­нанарай урилдаан­да Буряадаймнай хоёр басагад түрүүшүүлэй тоодо орожо, олон тоото түрэл гаралаа, нютагаар­хинаа баясуулба.

Монголһоо, Үбэр Байга­лай хизаарай, Эрхүү можын болон Буряад Уласай 16 сэ­бэр һайхан дангина дүрбэн шатаһаа бүридэһэн урилдаанда оролсоһон байна.

“Магтан дуулая угаа, ню­тагаа!” гэһэн түрүүшын ша­тада хабаадагшад өөр тухай­гаа тобшохоноор хөөрэжэ үгөө. Эндэ баһа түрэл ню­тагаа магтаха гэһэн тусхай даабари байгаа. Харин ухаан бодолоо гүйлгүүлжэ, эрдэм мэдэсэеэ харуулжа шадаа хадаа “Оюун ухаанай уута” гэжэ нэрэтэй шата байгаа.

“Сэдьхэлэй баяр” гэһэн шатада басагад уян нугар­хай бэеэ харуулжа, хатарнуудаа харагшадта бэлэглээ. Мүн “Аялга дуунда” хонгёо һайхан хоолойгоороо данги­нанар сугларагшадай шэхэ хужарлуулаа.

“Һаргама толондо” баса­гад буряад маягтай үдэшын хубсаһа харуулха даабари абажа, нугархай ябадалаар олоной һайшаалда хүртөө.

Уһан буряад хэлэн дээрэ дуугарһан Виктория Криво­лапова абаһаар лэ суглараг­шадые гайхуулһан байна. Тэрэ Захаамин аймагһаа уг гарбалтай юм. Викториин аба Вадим Алексеевич ород угтай, харин эжынь, Цырен­доржын Цырен-Дулма, бу­ряад басаган гээшэ.

- Хоёр арадай бэли­гые холбоноб даа улаан шуһандаа,

Минии гэртэхин болоһондонь, мүргэнэб даа бүхы бурхадтаа, - гэһэн үгэнүүдээр Виктория урил­даагаа эхилхэдэнь, альга ташалган зал соо нэрьешоо бэлэй.

Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат һургуулиин 11-дэхи клас­сай һурагша хадаа анха түрүүшынхиеэ дангина ба­сагадай мүрысөөндэ хабаа­дана.

- Түрүүшынхиеэ иимэ томо тайзан дээрэ гарааб. Тиимэһээ нэгэ бага үбдэгүүдни һалганаад абаа. “Алтарганын” эхил­тэр 2 үдэр үлөөд байхада, хатараа бэлдэжэ байгаад, хүлөө гэмтээгээб. Хэды тиигэбэшье, түрүүшын тоо­до ороһондоо баяртайб. Эрхүү болбол һайхан хото байна, һайшаажа харааб. Ондоо хабаадагшадтай уулзажа, мүрысэжэ байха­да, һонирхолтой гээшэнь. Тэдээнтэй танилсаһандаа баяртайб, - гэжэ Виктория Криволапова сэбэр буряад хэлээрээ хөөрөөд үгөө һэн.

Пётр Чайковскиин нэ­рэмжэтэ урлалай коллед­жын арадай хүгжэмэй зэбсэгүүдэй таһагта һурадаг Алина Дондукова үнгэрһэн үбэл уласай “Ба­атар-Дангина” урилдаанда гурбадахи һуури абаһан юм. Энэ басаган хадаа Буряадые түлөөлхын түлөө кастингда шалгарһан байна.

- Хэзээ хэзээнэйхиһээ аймшагтай байгаа. Хэды тиигэбэшье, бүхы бэлиг ша­дабарияа гаргажа, илалта туйлабаб, - гэжэ абаһаар лэ Алина Дондукова мэдүүлнэ.

Буряад Уласай хоёр дан­гина басагадһаа гадна Үбэр Байгалай хизаарай Арюна Доржиева болон Алтана Жамьянова, Эрхүү можын Анастасия Данилова гэгшэд эрхим табашуулай тоодо оролсоо.

Түнхэн аймагай “Са­гаан Турлааг” гэһэн рок- бүлгэм бүхы суглараг­шадые мүрысөөнэй забһарлалнуудта шэхыень ху­жарлуулаа.

Авторай гэрэл зурагууд 

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Эрхүү можо Алтаргана 201817:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания