Главная / Новости /Общество / ​Түгнын дуушан

​Түгнын дуушан

11-07-2018

Арадай дуунуудые хангюурдадаг бэлигтэйшүүлэй дунда болоһон урилдаан­да 70 гаран хабаадагшад сооһоо Буряад Уласай хоёр түлөөлэгшэ шалгараа. Эдэ хэд бэ гэбэл, Туяна Банза­ракцаева болон Николай Дамбиев гэгшэд болоно.

Энэ мүрысөөн дүрбэн наһанай бүлэгтэ үнгэргэгдөө. 7-16 наһанай үхибүүдэй бо­лон 17-35 наһанай залуушуулай дунда урилдаан болоһониинь ехэ һайшаалтай гэжэ һанагдана. Юуб гэхэдэ, арадай дуунуудые саашань дамжуулха хүбүүд, басагад ургажа ябана гэжэ тус “Ал­таргана” харуулаа.

Эгээл үндэр наһатай хаба­адагшадай дунда Мухар-Шэ­бэр аймагай Николай Дамби­ев түрүүлжэ гараа.

- Битнай дуушан бэшэл­би даа. Бүхы наһаараа хо­нин ажалда ябаа һэм, - гэжэ эшэһэн шэнги Николай Дам­биев сурбалжалагшадай түрүүшын асуудалнуудта ха­рюусана.

Багахан Сультим (па­спортаараа Николай) эжы абынгаа арадай дуунуудые хангюурдахадань, ехэ анха­ралтайгаар шагнагша һэн. Хүнүүдэй үгы байхада, тэдэ­энииень дууряан дууладаг бэлэй.

- Минии түрэлхид дуула­ха ехэ дуратай һэн. Абамни дуран тухай элдэбын дуу мэдэдэг байһан. Нюдөө хаагаад, абынгаа дуулажа байһые эли харадагби, - гэжэ ажалай ветеран хөөрэнэ.

Николай Дамбиев хадаа түрэл Харгааһата нютагтаа колхоздоо хүдэлөө. Тэрэ хо­нин ажалда хүдэлхэдөө, дуу­нуудаа дуулажал ябаа.

- Түгнынгөө талада мо­рин дээрээ һуужа, хониёо адуулжа ябахадаа, дуугаа та­тахаш. Энээнһээ юун һайхан байхаб даа, - гэжэ Николай Дамбиев хэлэнэ.

Наһанайнгаа амаралтада гараад, Николай Дамбиев дуунуудые тайзан дээрэһээ хангюурдажа эхилээ. Хүбдүүд угай түлөөлэгшэ абаһаар лэ олондо һайшаагдаа. “Алтаргана” шүүхэдэнь, нютагай зон үнэхөөрөөшье арадай дууе сээжэдээ абаад ябаһан хүн түрүүлбэ гэжэ тэмдэглээ.

Николай Дамбиевай хэлэһээр, түрэл нютагтань соёлой байшан үнинэй хааг­данхай. Оройдоол һүүлшын сагта заһабарилга хэгдэжэ эхилээ. Тэрээнэй хэлэһээр, соёлой байшанай шэнээр һэргэхэдэ, соёлоо, ёһо зан­шалаа залуу һүрэгтэ сэхэ дамжуулха арга олгогдохо юм.

Авторай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Эрхүү можо Алтаргана 2018Наши издания