Главная / Новости /Общество / “Алтан сагта” арадай сонинууд шалгараа

“Алтан сагта” арадай сонинууд шалгараа

11-07-2018

“Алтаргана” нааданай үедэ сэтгүүлшэд бо­лон олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй дунда “Алтан саг” гэжэ нэрлэгдэһэн мүрысөөн зан- шалта ёһоороо эмхидхэгдэһэн байгаа.

“Буряад үнэн”, “Бурятия” сонинууд, мүн тиихэдэ Буряа­дай арадай ирагуу найрагша, “Байгал” сэтгүүлэй редактор Галина Базаржапова-Дашеева, манай Хэблэлэй байша­най захиралай орлогшо, Бу­ряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Александр Махачкеев, мүн тиихэдэ үндэһэн сониноймнай Ага тойрогтохи штатнабэшэ сур­балжалагша, “блогер хүгшэн” гэжэ алдаршаһан Намжилма Бальжинимаева гэгшэд “Ал­тан саг” мүрысөөндэ эрхим­лэжэ, жюриин шиидхэбэреэр лауреадуудай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байха юм. Халуун амаршалгануудаа хамагтань дамжуулнабди!

Буряад хэлэн дээрэ олон­до мэдээсэл тарааха үүргэтэй сонин, сэтгүүлнүүдтэ, мүн тиихэдэ агаарай долгиндо­шье, сэнхир дэлгэсээршье сэхэ дамжуулжа байдаг мэр­гэжэлтэд болон эмхи зургаа­нууд эрхим ажалнуудаа урил­даанда эльгээдэг заншалтай. Эрхүүдэ болоһон “Алтарга­нын” “Алтан саг” мүрысөөндэ буряад арад тухай, тэрэнэй хэлэ, заншал, соёл тухай он­доо хэлэнүүд дээрэ гараһан толилолго, дамжуулгануудаа дурадхаһан байгаа.

Гурбан гүрэнэй шүүгшэдһээ бүридэһэн тус­хай жюри мүрысөөндэ ерэһэн ажалнуудые сэгнээ юм. Ма­най гүрэнһөө дүрбэн шүүгшэ байгаа: һайндэр эмхидхэжэ байгаа Эрхүү можоһоо хоёр, Буряад Уласһаа болон Үбэр Байгалай хизаарһаа – нэгэ-нэгэ. Мүн тиихэдэ Монгол Уласһаа, Хитадай Арадай Уласай Үбэр Монголой бэеэ дааһан аймагһаа нэгэ-нэгэ шүүгшэд – хэлэ бэшэгэй эр­дэмэй доктор, үндэһэн буря­ад гурбан сониной юрэнхы эрхилэгшэд, сэтгүүлшэдэй холбоонуудай гэшүүд. Урил­даанда хабаадагшад толи­лолгонуудаа, дамжуулгануу­даа олоор эльгээһэн байжа, үндэр мэргэжэлтэй шүүгшэд хоёр үдэрэй туршада тэдэ­ниие уншаа, хараа, шагнаа. Нютаг можо, гүрэн бүхэнэй түлөөлэгшэдэй мүрысөөнэй шангуудта хүртэһэниинь һайшаалтай.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Эрхүү можо Алтаргана 201817:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания