Главная / Новости /Общество / ​Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей олон үндэһэ яһатануудтай танилсуулна

​Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музей олон үндэһэ яһатануудтай танилсуулна

12-07-2018

Дээдэ Онгостойн Үбэр Байгалай арадуудай угсаата зүйн музейдэ июлиин 5-да “Нүхэдэйм нютаг орон” гэжэ нэрэтэй гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн нээгдэбэ. Тэрээниие Санкт-Петербург хотоһоо Ирина Захарова асаржа дэлгээгээ.

Ирина Викторовна Санкт-Петербург хотодо түрэһэн намтартай. Тэндээ гүрэнэй дээдэ һургуули түгэсхэжэ, Дурна зүг шэнжэлэгшэ боложо гараһан. Удаань РАНХГС түгэсхэһэн юм. Сүлөө сагтаа гэрэл зураг буулгажа, хүн зониие хужарлуулдаг . Энэ шэглэлээр жэлһээ үлүүтэй ажаллажа ябана.

Ирина Захаровагай дуулгаһаар, олон үндэһэ яһатануудай хани барисаа бэхижүүлгын “Нүхэдэйм нютаг орон”гэжэ олониитын эмхидэ хүдэлдэг зоной гэрэл зурагуудые абаад ерээб. Эдэ ажалнуудыень адаглан харахадатнай, ехэнхи ушарта яһатан бүхэнэй шэг шарай, ажабайдал гэхэ мэтэ харуулан буулгагданхай. 


Дэлхэй дүүрэн аяншалжа ябаха үедөө буулгаһан гэрэл зурагуудынь олон үндэһэ яһатануудай соёлтой, заншалтай, түүхэтэй танилсуулна гээшэ. Санкт-Петербург, Вологдо, Новгород гэһэн хотонуудта энэ үзэсхэлэн харуулагдаа. Мүнөө бидэ Улаан-Үдэһөө Абакан, Красноярск, Москва хотонуудай ажаһуугшадай урда ажалаа дэлгээхэ түсэбтэйбди. Эрхүү, Шэтэ, Улаан-Үдэ хотонуудһаа танайхиие шэлээбди. Юуб гэбэл, нэгэдэхеэр, түрүүшынхиеэ Улаан-Үдэ ерээб. Хүндэмүүшэ, урин зулгы зангаар намайе угтан абаа. Танай хототой дүтөөр танилсаха, хараха гэжэ шиидээб. Хоёрдохёор, Буряад Уласай оюутадай бэеэ дааһан хүдэлөөнэй эмхиин түрүүлэгшын орлогшо Виктор Бадеевтэй Үбэр Байгалай, Буряад Уласай, Эрхүү можын залуушуулай аяншалгын “Росси гаталха замууд” гэһэн экспедициин үедэ танилсаа бэлэйбди. Тиигэжэ Викторэй урилгаар иимэ үзэсхэлэн эндэ харуулха гэжэ бодообди. Гурбадахяар, Байгал далай, Монгол гүрэн ошожо аяншалха зуураа гэрэл зурагуудые буулгаха түсэбтэйбди.

Энэ үзэсхэлэн июлиин 14 болотор ажалаа үргэлжэлүүлхэ.

Авторай гэрэл зурагууд

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: үзэсхэлэн Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания