Главная / Новости /Власть / Блокчейн оньһон арга ​Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта хүгжөөхэ

Блокчейн оньһон арга ​Буряад уласай Сэлэнгэ аймагта хүгжөөхэ

12-07-2018

Байгша оной июлиин 11-дэ уласай толгойлогшо “Центр облачных технологий» гэжэ компанитай “Блокчейн оньһон арга - компьютерна программна хангалгын бэлэдхэл” гэжэ түсэл бэелүүлхэ хэрэгэй хэлсээндэ гар табижа гэршэлбэ. Тус түсэл Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск хотодо бэелүүлхэ түсэб бии.

Зуун сая түхэриг түсэлэй бэелүүлгэдэ хитадай тала һомолхо түсэбтэй. Табин хүн ажалтай болгогдохо. Хитад үйлэдбэриин зургаанда уласай мүнгэ һомололгоной хуули ёһоной талаар зүбшөөрэл хэгдэхэ. Мүн, түсэл бэелүүлгэдэ гүрэнэй тэдхэмжэ хэгдэхэ хэрэгээр асуудал зүбшэн хэлсэгдэхэ.

Хэлсээнэй ёһоор, Гусиноозёрск хотодо шэнэ ажалай һууринууд байгуулагдаха. Тиин мүнгэ һомололгон татагдаха түсэбтэй.

Суг хамтын ажалаа үрэжэлтэй ябуулхаар найдалаа мэдүүлжэ, уласай толгойлогшо айлшадые амаршалба. Хитадай үйлэдбэриин зургаанай хүтэлбэрилэгшэ, господин Сяо Сяоминь Алексей Цыденовэй дулаан угтамжада баярай үгэнүүдые дурсажа, Ородой уласай һүр жабхаланаар һайхашааһанаа мэдүүлээд, уласай эдэй хүгжэлтэдэ өөрын хубитаяа оролсуулха талаар найдалаа хүсэбэ.

Тусэл 2018-2020 онуудта бэелүүлхэ болзортой. Бүри дүтэрхы мүнгэ һомололгоной болон үйлэдбэрилгэтэ түсэб хоёр талануудай тусхай хэлсээнээр тодоруулагдаха. 

 Буряад уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Сэлэнгэ аймаг блокчейн оньһон аргаНаши издания