Главная / Новости /Общество / ​Байгал далайе немец тамиршан гаталха

​Байгал далайе немец тамиршан гаталха

12-07-2018

Немец яһатанай юрист Фальк Тишендорф «Ород уласые тамаржа гараха» гэжэ түсэлөөр Байгал далай гаталха түсэбтэй. Тэрэ уһанай дэбисхэрэй 50 модо  тамарха гээд тэмдэглэлтэй.

Эрхүү можодо оршодог Бугульдейка тосхоной дэбисхэртэ июлиин 20-до,  44-тэй тамарагша һүниндөө эхилжэ тамараад, үглөөдэрэй үдэр  далайн уһа гаталһаар, Буряад уласай Кабанск аймагай Оймур тосхон   хүрэхэ түсэбтэй. “Освод-Байгал” гэжэ нютаг можодохи эмхиин абаралгын бүлэг тамарагшаниие бүхэли һүниндөө  дахажа ажаллаха.

Тэрэнэй удаа тамиршан «Siemens Healthineers», Fischer болон «Ротари клуб Москва Метрополь» гэжэ компанинуудай буян үйлэдэлгын хэмжээ ябуулгада хабаадаха гээд тэмдэглэлтэй. Оймур, Худари, Шергино тосхонуудта оршодог уласай болбосоролой 6 эмхинүүдтэ, Селенгинск тосхоной хүүгэдэй тамирай һургуулида болон Ильинска санаторна һургуулида тамирай тоног, номуудые тэдэ бэлэглэхэ.

Ород уласые дүүрэнээр, улам һайнаар ойлгожо абахын тула,  гүрэнэй уһанай дэбисхэр тамаржа гараха үүсхэл Фальк Тишендорф  хэдэн жэлэй саана гаргаба. Волго, Енисей, Ленэ, Обь, Ладожско нуур тамиршан гаталанхай. Байгша оной июнь һарада Сагаан далайн Кандалакшска булан тамиршан гаталаа. Фальк Тишендорф Ород уласта 2002 онһоо хүдэлнэ. Ород уласта тэрэ герман юридическэ компаниин түлөөлгэтэ газарай толгойлогшо.

Тэрэ Ородой-Герман гадаадын палаатын ударидахы зургаанай гэшүүн, Ород улас доторхи Урдахи Померани-Мекленбург гэжэ федеральна газарай хуулита түлөөлэгшэ, Европын олзо эрхилэлгын эблэлэй третейска судья.  

Буряад уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Кабанск аймаг Байгал далай гаталхаНаши издания