Главная / Новости /Власть / ​“Заряа бээлэйгээр адхаха хэрэгтэй” гээд, Буряад уласай толгойлогшо барилгашад тухай хэлэбэ

​“Заряа бээлэйгээр адхаха хэрэгтэй” гээд, Буряад уласай толгойлогшо барилгашад тухай хэлэбэ

12-07-2018

Байгша оной июлиин 11-дэ, уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хубаариин барилгын объектнүүдэй талаар зүблөө үнгэргэбэ.

Июлиин 11-нэй байдалаар, Улаан-Үдэ хотодо түбэгтэй  асуудалтай 11 объектнүүд бии. Тэрээнээр арбан юридическэ нюурнууд, барилгашад харюусана. Тэрэ хубаариин барилгада хабаадаһанай 1228 хэлсээнэй ёһонуудаар уялганууд түгэсхэгдөөдүй. Хубаариин барилгада хабаадаһан хүн зоной 1,5 миллиард мүнгэн хии талада һалахаяа байна гээд тэмдэглэлтэй. Тус эрхэтэдэй тоодо 89 хүн оруулагданхай гээд улас тодорхи гүрэнэй барилга болон хиналта гүйсэдхэдэг албанай хүтэлбэрилэгшэ Николай Павлюк сугларагшадта дуулгаа.

Ажалдаа хайша хэрэгээр хандадаг барилгашадта тон эрилтэ ехэтэй арга хэмжээ абтагдаха, мүн, хуули ёһо хэрэглэжэ, тэдээндэ хандаха тухай уласай толгойлогшо захирба.

“Заряа бээлэйгээр адхаха хэрэгтэй. Һайнаар ойлгодоггүй туладань, муугаар хандаял. Хэбэрээ мэдэхэ болоторнь, булта зонтоёо суг хамта эдэ хүнүүдтэ ойлгуулжа үгэел”, - гээд Алексей Цыденов хэлэбэ.

Орёо асуудалтай хубаариин барилгын объектнүүдэй байдал хубилжа эхилээ гээд зүблөөн дээрэ тэмдэглэгдэбэ. Байгша ондо байшануудай барилга түгэсхэгдэжэ, хүн зондо дамжуулха тухай дүрбэн барилгашад найдуулаа.

Мүн, Ключевская, 4В гэжэ гудамжаар оршодог байшанда бүхы барилгын ажал хүдэлмэри 95 процентээр түгэсхэгдэнхэй. Лифтнууд заһабарилагдаа. ООО “Зодчий” компаниин захирал Николай Борисовой үнэмшэлгөөр, сентябрь һарада тус байшан тушаагдаха.

Байгша ондо үшөө гурбан компанинуудай: ООО “ПартнерСтройИнвестын” Карл Маркс,18А гэжэ нэрэмжэтэ гудамжада баригдажа байһан гэр, ООО “Сити-Строй” гэгшын 111-дэхи микрорайоной №11/3 гэр тушаагдаха, мүн,140А кварталда бага дабхарай гэрэй барилгануудые ООО “ПСК Тамираар"  бэлэн болгогдохо.

Зүблөөн дээрэ шухала түбэгтэй барилгашанаар ООО “Бизнес инвест” нэрлэгдээ. Тэрэнэй хүтэлбэрилэгшэ Дмитрий Плюснин засагай зургаантай болон хубаариин барилгада хабаадагшадтаяа уулзаха хэбэргүй. Тус компани байгша оной май һарада гүрэнэй улас тодорхи гүрэнэй барилга болон хиналта гүйсэдхэдэг албанаар шалгагдажа, захиралгын хэһээлтэдэ хүртэбэ.

“Буряад уласай МВД-эйн Следственнэ захиргаанда шалгалтын дансанууд дамжуулагданхай”, - гээд Николай Павлюк хэлээ.

Уласай барилгын болон гэр байрын шэнэдхэлэй сайдай орлогшо Сергей Рыбальченко хубаариин барилгын объектнүүдэй түбэгтэй асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ арга боломжонуудай абтаһан тухай мэдүүлбэ. Мүн, Сахьянова, 9 гэжэ хаягаар оршодог гэрые дулааруулгын утаһанда холбохо хэрэгэй үнэ сэн тон ехээр дээшэлэгдэнхэй гээд асуудал гаргагдаа. ТГК-14 эмхитэй хэлсэжэ хөөрэлдэһэнэй удаа, тэрэнэй сэн гурба дахин бага болгогдобо. 

Буряад уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хубаариин барилгаНаши издания