Главная / Новости /Власть / Ядерна аргын Түб ​Буряад уласта баригдаха

Ядерна аргын Түб ​Буряад уласта баригдаха

12-07-2018

Мүнөөдэр уласай толгойлогшын хүтэлэлгэ доро үнгэргэгдэдэг түсэлэлтэ хүтэлбэриин хэрэгүүдэй Зүблэлэй суглаан дээрэ “Буряад уласай дэбисхэртэ ядерна аргын түб барилга” гэжэ түсэлтэй мүнгэ һомололгонуудай сайд Антон Виноградов сугларагшадые танилсуулба.

Байгша оной эхин сагай байдалаар, уласай хабдарта үбшэнтэдэй диспансертэ 16639 хүн бүридхэлдэ абтанхай. Жэл бүри хорото хабдарай үбшэлһэнэй шэнэ 3 мянган ушарнууд бүридхэгдэнхэй. Тус үбшэн 16,5 процент ушарта һүүлшын шатада бүридхэлдэ абтагдана.

Жэшээлбэл, үнгэрһэн жэлэй туршада иимэ хабдартай үбшэнтэдэй тоо 46,3 процент гээд тоологдобо. Зуун мянган хүндэ 180,7 үбшэнтэд хорото хабдарта дайрагдаад хосорно.

Уласай жиирэй зоной үхэлэй шухала шалтаг – зүрхэнэй үбшэн. Тэрэ үбшэнһөө 47,6 процент хүн зон хосорно гээд тэмдэглэлтэй. Шуһанай үбшэнһөө зуун мянган хүндэ 420,4 үбшэнтэд хосороод һалана.

Хорото хабдартай үбшэнгүүдые эхин шатада аргалдаг аргын түбүүд Красноярск, Хабаровск хотонуудта ажалаа ябуулна.
Мүн, иимэ түб улас дотор нээхэ хэрэгээр уласай засаг газар ООО “Медицина болон ядерна оньһон арганууд” эмхи зургаантай хэлсээндэ гар табижа гэршэлбэ.
Тэрэнэй байгуулга эхин шатада хабдарнуудай үбшэ элирүүлхэ хэрэгые 2023 оной болзорто 55,5 процентээр дээшэлүүлхэ. Тиимэһээ 2023 ондо энэ үбшэнһөө зуун мянган хүндэ 171,2 тоо болотор үхэл доошологдохо. Мүн, зүрхэнэй үбшэн 2025 ондо 8 проценттын бүридхэлдэ хүрэхэ.
Шэнэ Түбтэ жэл бүри 7 мянган шэнжэлгэнүүд хэгдэхэ. Тэндэ үбшэнэй эхин шатын шэнжэлэлгэ хэхэ аргатай болгогдохо. Тиин элдэб янзын хабдарнуудай, зүрхэнэй үбшэнгүүдые элирүүлэлгэдэ туһалха.
Түбэй түсэлэлгэ, барилга болон техническэ хэрэгсэлнүүдээр хангалга 20 жэлэй болзортой хэлсээнэй жама ёһоор бюджетнэ бэшэ мүнгэ һомололгоной хүсөөр бэелүүлэгдэхэ шухала.
Тиин тус түб уласай гүрэнэй мэдэлдэ абтагдаха. Тэрэнэй барилгада уласай клиническэ хабдарнуудай диспансерэй талмай дээрэ газар үгтэхэ. Тус объект 2021 ондо ашаглалгада оруулагдаха.
2019 оной эхиндэ эмхи зургаанаар түрүүшын ПЭТ-сканер табигдаха. Мүнөөдэр тэрээндэ байра бэдэрэгдэжэ байнхай.
“ПЭТ-шэнжэлэлгэ хабдарнуудай, нервын, кардиологическа, зүрхэнэй үбшэнгүүдэй эхин шатые элирүүлхэ аргатай”, - гээд Антон Виноградов хэлээ.
Мүнөөдэрэй сэнгүүдээр Түбэй барилгада 811 сая түхэриг хэрэгтэй. Тиин аргын тоног хэрэгсэлэй реноваци 237 сая түхэриг гаргашатай. Мүнгэ һомологшо налог түлбэридэ зарим хүнгэлэлтэнүүдые эриһэн байна.

Шэнэ түбтэ хүршэ Тыва можын, Үбэр Байгал хизаарай, Монгол ороной үбшэнтэд аргалагдахаар хараалагдана.

Буряад уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ ядерна аргын түбНаши издания