Главная / Новости /Общество / "Алтан", "мүнгэн", "нал эрдэни" түрэеэ Буряад уласай Түнхэнэй бүлэнэр тэмдэглээ

"Алтан", "мүнгэн", "нал эрдэни" түрэеэ Буряад уласай Түнхэнэй бүлэнэр тэмдэглээ

12-07-2018

Байгша оной июлиин 10-да Түнхэн аймагай захиргаантай, ниигэмэй хүгжэлтын болон соёлой зургаануудтай суг хамта аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын таһаг ойн баяраа тэмдэглэһэн бүлэнүүдые амаршалаа. Алтан, мүнгэн, нал эрдэни (рубинова), ногоон эрдэниин шулуунай (изумрудна) түрэ найраа тус бүлэнэр энэ үдэр тэмдэглэбэ.

“Дуран ба үнэн сэдьхэлэй түлөө” гэжэ медаль 55 жэлэй туршада хамта гал гуламтаяа түхеэрһэн Владимир Дашеевич болон Роза Самбуевна Ягдуевтанай бүлэдэ зүүлгэгдээ.

Тэдэ хоёр ажалай ветеранууд. Улаан-Үдын хүдөө ажахын техникум түгэсхэһэнэй удаа Владимир Дашеевич Түнхэн тосхоной СПТУ-32-да хүдэлөө, тэрэнэй удаа Толтойн һургуулида ажаллаа, “Зүүн Саяан” гэжэ сониндо тэрэ механизатор ябаһан юм.

“Зүүн Саяан” гэжэ колхоздо Роза Самбуевна элдэб ажал хээ бэлэй. Энэ бүлэ олониитын ажаябуулгада ехэ эдэбхитэйгээр хабаадалсана. Тэдэ социалистическэ мүрысөөнүүдэй нэгэтэ бэшэ илагшад, олон хүндэлэлэй шагналнуудтай. Мүнөөдэр тэдэ түрэл Толтойдоо ажаһууна, 7 хүүгэдые хүмүүжүүлээд, гарынь ганзагада хүргөөд, хүлынь дүрөөдэ хүргөөд, хүнэй дунда хүн болгобо. Мүнөө үедэ тэдэ 14 ашанарай болон 3 гушанарай хүмүүжүүлэлгэдэ туһална.
Виктор Петрович ба Александра Ивановна Сажинтан 5 үхибүүтэй, 8 ашанартай. Виктор Петрович сэрэгэй уран зурааша. Тэрэ капитан нэрэ зэргэтэй ябахадаа, албанһаа болиһон намтартай. Тэрэнэй эгээл дуратайгаар сүлөө сагаа үнгэрэлгэ – зураг зуралга. Александра Ивановна Ород уласай хэлхеэ холбооной таһагай оператораар нилээн удаан ажаллаа. Мүн, тэрэ уран бэлигтэ дүйтэй. Эдэ хоёрой зурагууд Буряад уласһаа болон Ород гүрэнһөө холо,  хари газарта мэдээжэ болонхой. Аймагай болон тосхоной соёлой, тамирай ажабайдалда энэ бүлэ, үхибүүдынь тон эдэбхитэйгээр хабаададаг юм. Бүлэ нэгэтэ бэшэ аймагай хүтэлбэрилэгшын хүндэлэй шагналнуудаар болон баярай бэшэгүүдээр шагнагдаа.

Аймагай захиргаанай зүгһөө Владимир Андреевич ба Любовь Ивановна Амосовтанай алтан ойн баяртань амаршалганууд болон бэлэгүүд барюулагдаба. Тэдэ суг хамта “Сибиряк” колхоздо хүдэлөө, наһатай болоошье һаа, һомонойнгоо олониитын ажаябуулгада хабаадалсадаг юм. Һайн ажаллаһанай тула Владимир Андреевич “Дайнай үхибүүд” гэжэ нэрэ зэргэтэй. Бүлэ 3 үхибүүдые хүмүүжүүлээ. Мүнөөдэр 10 ашанарай болон 3 гушанарай хүмүүжүүлэлгэдэ арга шадалаара туһална.

Геннадий Дандырович болон Светлана Сыреновна Мункуевтнай бүлэ нал эрдэни түрэеэ тэмдэглэнэ. Геннадий Дандырович сэрэгэй албанай һүүлээр, 1976 - 1981 онуудай болзор соо автобаазын жолоошоноор ажаллаһан намтартай. Удаань тэрэ Түнхэн  аймагай сэрэгэй комиссириадай жолоошоноор наһанайнгаа амаралтада гаратараа хүдэлөө. 1981-1983 онуудай болзор соо тэрэ Түнхэн аймагай зүблэлэй һунгамалаар ажаллажа, элдэб хэрэгүүдые бүтээбэ. Мүн, олон тоото шагналнуудта хүртөө. Ород уласай хамгаалгын яаманай грамотада хүртэгдэһэн юм. Светлана Сыреновна удаан хугасаа соо аймагтаа ажаллаа, хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын талаар таһагта хүдэлөө. Тэдээнэй бүлэдэ басаган хүбүүн хоёр бии. Эржэнэ басаганиинь хоёр хүүгэдтэй.

Олег Сыренович болон Санжидма Лопсоновна Замураевтанай бүлэ мүнгэн түрэеэ тэмдэглэбэ. Олег Сыренович Хэрэнэй дунда һургуулида жолоошон ябаа. Санжидма Лопсоновна Түнхэн аймагай хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын талаар таһагай гол мэргэжэлтэнээр хүдэлһэн намтартай. Тэдэ хоёрой ажалша бэрхэ, харюусалгатай абари зантай байһыень хүндэлэлэй шагналнууд гэршэлнэ. Барилгын болон гэр байрын шэнэдхэлэй яаманай, хүн зониие ниигэмэй хамгаалгын яаманай болон уласай хүндэлэлэй грамота бүлэдэ бии. Энэ үеын туршада тэдэ гэр гуламтаяа тахижа, басага хүбүү хоёроо хүмүүжүүлжэ, наһанай ехэ харгыда гаргаа. Мүнөөдэр ашаяа хүмүүжүүлнэ. Чингис Кимович болон Елена Львовна Ангархаевтан мүнгэн түрэеэ тэмдэглэбэ. Тэдэ хоёр эдэй дээдын мэргэжэлтэй . Гурбан хүүгэдые хүмүүжүүлнэ. Иркутск хотын политехническэ институт Екатерина ехэ басаганиинь дүүргээ, Доржо хүбүүн - уласай Лигын КВН-эй илагша, Саяна басаган  – “Нарахан” гэжэ хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ. Гүлмэр зохидхон Даша аша ургажа байна. Елена Львовна 2012 онһоо эхилээд, Түнхэн аймагай захиргаанда ахамад мэргэжэлтэнээр ажаллана. Мүнөөдэр тэрэ аймагай хүтэлбэрилэгшын зүбшэлэгшэ, Чингис Кимович хани нүхэрынь олзо эрхилэгшэ юм. 

Түнхэн аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын таһагай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Түнхэн аймаг гэр бүлэ амаршалга18:27

​Ольга Гатапова: «Когда что-то искренне любишь, оно обязательно ответит взаимностью» 

17:59

​Пётр Бадмацыренов о рождении бурятского хоккейного клуба «Моритон»  

17:27

​Бурятский музыкант Лудуб Очиров выступает на фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи 

17:00

​Памятник Константину Рокоссовскому установят в Улан-Удэ 

16:18

Арад зоной хиналта, эдэбхи үүсхэл шухала  

15:48

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулан, Константин Рокоссовскийдо хүшөө Улаан-Үдэдэ табигдаха 

15:22

ИД «Буряд унэн» ищет истории членов делегации Бурят-Монгольской АССР 1936 года 

13:30

​Генконсул Узбекистана в Новосибирске: «К нашим гражданам в Бурятии отношение хорошее» 

11:46

​Дембельский альбом 

11:37

​Новосибирск хотодо Узбекистанай консул Юсуп Кабулжановтай Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр уулзаба 

11:19

​«Голод учёбе не помощник»: депутаты рассмотрят законопроект о выделении 133 млн рублей на питание в школах Бурятии 

10:34

​Газета «Молодёжь Бурятии» отмечает 95-летний юбилей 

09:57

​Количество субсидированных авиарейсов из Бурятии увеличилось 

09:32

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна 

08:45

​Зурхай на 22 февраля, 18 лунный день 

08:30

​Местами небольшой снег, днём до +2 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 22 февраля 

Наши издания