Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман «Урагшаа алхам» гэһэн Байгалай хуралдаанда хабаадаха

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман «Урагшаа алхам» гэһэн Байгалай хуралдаанда хабаадаха

13-07-2018

2018 оной июлиин 25-27-ной үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ «Урагшаа алхам» гэһэн Байгалай ниигэмэй хуралдаан эмхидхэгдэхэ. Буряадай ниислэл хотодо оршодог Кэпитал Молл гэһэн худалдаа-наймаанай түбтэ июлиин 25-26-да хэмжээ ябуулга үнгэржэ, июлиин 27-до Улаан-Үдын ниигэмэй эмхинүүдтэ нүүдэл хуралдаан эмхидхэгдэхэ түсэбтэй.

Байгша ондо Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын дэмжэлгэдэ хүртэһэн, эрэмдэг бэетэй үхибүүдэй түрэлхидэй «Найдал» гэһэн уласай олониитын жаса энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ.

«Урагшаа алхам» гэһэн Байгалай хуралдаанда Псков, Владимир, Хабаровск, Красноярск, Эрхүү хотонуудай, Үбэр Байгалай хизаарай болон Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэргэжэлтэд хабаадаха. Тиихэдэ эрэмдэг бэетэй хүнүүдтэ ниигэмэй туһа хүргэхэ, эрэмдэг бэетэй үхибүүдэй эрхэ хамгаалха, тэдэниие һаадгүй оршондо эрдэм һургуулитай болгохо болон бусад асуудалнуудаар хуралдаанда хэлсэхэ юм.  


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман Байгалай хуралдаанНаши издания