Главная / Новости /Культура / Буряад уласта «Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда дэлхэйн арадуудай түлөөлэгшэд хабаадаха

Буряад уласта «Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда дэлхэйн арадуудай түлөөлэгшэд хабаадаха

13-07-2018

Гарахаа байһан амаралтын үдэрнүүдтэ Буряад Уласта «Ёохорой һүни» гэһэн хэмжээ ябуулга үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэхэнь. Байгша ондо фестиваль уласхоорондын хэмжээндэ эмхидхэгдэхэ юм.

«Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда дэлхэйн арадуудай түлөөлэгшэд дүхэриглэн хатардаг хатарнуудаа олондо харуулха. Хүршэ можонуудай болон хари гүрэнүүдэй хатарай мэргэжэлтэдэй мастер-классуудта харагшад хабаадаха аргатай юм. Тэдэнэй тоодо, «Звук» гэһэн хүгжэмэй түсэлэй тусхай айлшан, Армениин Виталий Погосян армян арадай дүхэриг хатарта Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые һургаха. Тиихэдэ хатаршан, балетмейстер Арман Нурмахаматулы дулаан Турциин арадуудай хатартай, дууша басаган Синильга Хойто зүгэй арадуудай дүхэриг хатартай харагшадые танилсуулха. Энэ хэмжээ ябуулгада Армени, Турци болон Эвенкнүүдэй автономито тойрогой түлөөлэгшэдые нютагайнгаа зоноо дэмжэжэ, Буряадай ажаһуугшад болон айлшадые үндэһэн соёлтоёо танилсуулхыень хэмжээ ябуулга эмхидхэгшэд урина.


Июлиин 14-15-най үдэрнүүдтэ Үбэр Байгалай газар зүйн музейдэ «Ёохорой һүни» гэһэн фестивальда хабаадажа, дүхэриглэн ёохороо хатаржа, зүрхэ сэдьхэлээ тэниилгэн, хэр угһаа хойшо угсаата арадайнгаа абажа ябаһан һайхан заншал үргэлжэлүүлэн, сүлөө сагаа үнгэргэхэ аргатайт.  


Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зурагуудНаши издания