Главная / Новости /Общество / 90 жэлдэ эрдэм номдо һургаһан һургуули

90 жэлдэ эрдэм номдо һургаһан һургуули

13-07-2018

Агын тойрогой зүүн урда, наранай мандаха зүгтэ оршодог Хүһөөшын дунда һургуулиин байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойн баяр июниин 29-дэ болобо. Һургуулиин захирал Баир Бадмажа­пович Раднаевай элидхэлһээ Хүһөөшын һургуулиин багшанар, һурагшад һуралсалай ажалаа мүнөө сагай эрхэ нүхэсэлдэ тааруулан, шэнэлэлгын ба хүгжэлтын замаар ябуулна.

Һургуулида 19 багшанар һуралсал-хүмүүжүүлгын ажал хэдэг. Тэдэнэй олонхинь һуралсалай жэшэ­этэ ажалаараа шалгарһан, 3 багша Россиин эрхим багшанарай феде­ральна грантда хүртэһэн, хэды хүн дээдын зургаануудай шагнал хайра­да хүртэһэн байна. Һургуулида 106 үхибүүн һурана.

Тэдэнэр уласхоорондын, хизаарай хэмжээндэ болоһон эрдэм- шэнжэлгын конференцинүүдтэ, фестивальнуудта эдэбхитэй хабаададаг, олимпиадануудта илал­та туйладаг, шагналнуудта хүртэдэг юм.

Һургуулиин тамиршад элдэб ян­зын турнирнуудта түрүүлдэг, илал­татай нютагаа бусадаг юм.

“Ягаан далбаа” гэһэн аяншалгын клуб Үбэр Байгалай хизаарта зүг шэг бэдэрэн ололгын “Алханын азимут” гэһэн мүрысөөнүүдтэ жэл бүри шалгардаг байна.

Эдэ жэлнүүдтэ 8 һурагша ал­тан медальтайгаар, 27 һурагша мүнгэн медальтайгаар һургуулияа дүүргэһэн юм.

Хүһөөшын һургуули “Һуралсалай холдинг” гэһэн проект бэлэдхээд, Ононой, Оловяннын, Агын ба Могой­тын аймагуудай һургуулинуудтай нягта холбоотой ажал хэрэ­гээ ябуулжа,“Һуралсалда хилэ байдаггүй”-“Global Education” гэһэн уласхоорондын конгресс-үзэмжэдэ лауреадай дипломдо хүртөө һэн. Мо­гойтын аймаг соогоо, Агын Буряадай тойрог соогоо эрхим һургуули гэһэн нэрэ зэргэ хэдэн дахин абаһан байна.

Буряад арадтаа мэдээжэ хүнүүд - бэлиг талаантай уран зурааша Гал­сан Эрдэниин, алдар суута хүгжэм зохёогшо Даша-Дондог Жалсараев, эрхимэй эрхим багша Тимур Жал­сарайн, бэлиг ехэтэй уран зохёолшо Самбу Норжимаев, дайнай ба ажа­лай ветеран Батомунко Лодонов, Россиин Ажалай баатар Цырендаша Цыдыпов, эрдэмтэн Гомбо Гончиков болон бусад Хүһөөшын һургуулида һураһан байна.

Хүһөөшын һургуулиин уурхайһаа далижан гараһан хүбүүд, басагад хаа-хаагуур нэрэтэй түрэтэй бо­лонхой ажал хүдэлмэри хэжэ ябана гээд нэрлэбэл, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида эрдэмэй кандида­дууд Будажаб Нимаев Андрей Цы­дыпов хоёр багшална, ирагуу най­рагша, сэтгүүлшэн Бутит Тумурова шүлэгөө зохёоһоор, оршуулгын ажал амжалтатай хэдэг, ирагуу найрагша Элбэг Зандраев “Алтарганада» ира­гуу найрагай тэмсээндэ хабаадахаа бэлдэжэ байна.

Могойтын аймагай хүтэлбэрилэгшэ Б.Ц.Нимбуев, Агын нэгэдэхи дунда һургуулиин захи­рал Д.Д.Доржиева болон бусад олон мэргэжэлтэд Хүһөөшын һургуули түгэсэһэн Ага, Могойто, Улаан-Үдэ, Шэтэдэ ажаллана.

Хүһөөшын һургуули Ага тойрог соогоо эгээн түрүүн 1 сая түхэриг мүнгэ Президентын грант абажа шадаһан юм.

Түрэл һургуулиингаа 90 жэлэй ойн баярта холо ойроһоо Урта нютагаархин ерэбэ. Тэдэнэр баярай жагсаалда алхалалдаба, хүндэтэ багшанараа золгобо, үнинэй уулзаагүй нүхэдтэеэ уулзаба.

Хүһөөшын һургуулиин баг­шанарые, һурагшадые алдарта ойгоор амаршалаад, амжалта түгэс ажалаа хэхыень хүсэе!

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА, Ага тойрогто “Буряад үнэн” сониной тусхай сурбалжалагша

Авторай гэрэл зурагууд


Теги: һургуулиин ойн баяр һургуулиНаши издания