Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенков уласхоорондын аяншалгын һалбариин суглаанда хабаадаба

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенков уласхоорондын аяншалгын һалбариин суглаанда хабаадаба

16-07-2018

Гэрэл зураг дээрэ: И.К.Азизов, Н.В.Королев, И.Ю.Шутенков

Ородой Холбоото Уласай, Хитад болон Монгол гүрэнүүдэй аяншалгын эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдэй суглаанда Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Шутенков хабаадаба

Монголой ниислэл хото Улаан-Баатарта июлиин 8-һаа 11 болотор Ородой Холбоото Уласай, Хитад болон Монгол гүрэнүүдэй аяншалгын эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдэй суглаан үнгэргэгдэбэ. Ородой Холбоото Уласай делегациин бүридэлдэ Игорь Шутенков орожо, энэ хэмжээ ябуулгада хабаадалсаба.

Суглаанда «Сайн ехэ зам» түсэл бэелүүлгын асуудалнуудаар хөөрэлдэбэ. Тиихэдэ Ородой Холбоото Улас-Хитад-Монгол гэһэн эдэй засагай һалбарида, хилэ шадар аяншалгын һалбарида ажал суг ябуулха, саашадаа түрүүлэн байһан түсэл болон программануудые бэелүүлхэ тухай зүбшэбэ.

Ородой делегаци аяншалгын федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Н.В.Королев хүтэлбэрилөө. Тиихэдэ Монгол гүрэндэ Ородой Холбоото Уласай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ И.К. Азизов, Аяншалгын федеральна агентствын уласхоорондын хэмжээндэ суг ажал ябуулха хүтэлбэриин даргын орлогшо В.В.Фомин, Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай, Тыва уласай, Буряад уласай болон Ород гүрэнэй бусад можо нютагуудай аяншалгын яамануудай болон эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа. Хитад гүрэниие түлөөлжэ, Соёлой болон аяншалгын сайдай орлогшо Ду Цзян ерэһэн байна. Монголой оршон тойронхи байгаалиин болон аяншалгын сайд Намсрайн Цэрэнбат гүрэнөө түлөөлөө.

«Буряадай дэбисхэртэ Ород гүрэнэй «Сайн замай» шухала харгынууд гарана. Энээнһээ уламжалан аяншалгын һалбариин хангалгын байгууламжа байгуулха, һайн шанартай туһаламжа үзүүлхэ, айлшадые угтан абаха тусхай маяг байгуулха асуудалнуудта Буряад Уласай Засагай газар анхаралаа хандуулна», - гэжэ Игорь Шутенков тэмдэглэбэ.

Суглаанай үедэ «Байкальская гавань» гэһэн эдэй засагай онсо газар, хилэ шадархи Хяагта хотодо автоаяншалгын кластер хүгжөөлгэдэ мүнгэ зөөри оруулагшадые һонирхуулха дурадхалнууд оруулагдаа. Тиихэдэ “Ородой Холбоото Улас дотор аяншалга хүгжөөлгэ” гэһэн федеральна программада “Сайн асари ехэ замда” гэһэн Буряад Уласай түсэл оруулха мэдүүлгэ хэлсэгдээ. Дэлхэйн гүрэнүүдэй аяншалагшадые һонирхуулһан, түүхэтэ баримтатай, һонирхолтой зам тус түсэлэй үндэһэн болоһон байна.

Энээнһээ урид Ородой Холбоото Уласай, Хитад болон Монгол гүрэнүүдэй аяншалгын эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдэй суглаан Буряад уласта 2017 оной июниин 21-дэ үнгэргэгдэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад-Улас Игорь Шутенков Монгол УласНаши издания