Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта Энэдхэгэй компани мүнгэ зөөри оруулалгын 6 түсэл бэелүүлхэ зорилготой

Буряад Уласта Энэдхэгэй компани мүнгэ зөөри оруулалгын 6 түсэл бэелүүлхэ зорилготой

16-07-2018

Байгша оной июлиин 13-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Энэдхэгэй «STORK International GmbH» компаниин юрэнхы захирал Джугендра Сингх Рагхав улас дотор мүнгэ зөөри оруулалгын 6 түсэл бэелүүлхэ түсэб тухай хэлсээ баталба. Энэдхэгэй компани эм домто ногоо ургуулха, үйлэдбэрилхэ, Аюрведын эмнэлгын түб, «Байкальская гавань» гэһэн эдэй засагай онсо газарта элүүржүүлгын, аяншалгын комплекс бариха түсэбтэй.

«Байгал шадарай аймагай Түрхэдэ эмнэлгын түб бариха хоёр газар һайхашаагаабди. Тэндэ газарай сүлөө һаань, бидэ ажал ябуулхаар бэлэмди», - гэжэ Джугендра Сингх Рагхав хэлэбэ.

«STORK International GmbH» компани 120 һууритай комплекс түрүүлэн бариха түсэбтэй. Тиихэдэ Улаан-Үдын ехэ һургуулинуудай нэгэндэ нээгдэхэ, Энэдхэгэй компаниин мүнгэ зөөри оруулалгын үшөө нэгэ түсэл болохо Аюрведын кафедра эрдэмэй талаһаа эмнэлгын түбтэ дэмжэлгэ үзүүлхэ.

«Тиихэдэ «Сторк Интернэшнл ГмбХ» компани Улаан-Үдын авиазаводтой хамта вертолёдуудай хэрэгсэлнүүдые бүтээхэ үйлэдбэри байгуулха гэжэ һонирхонобди. Бидэндэ энэ ехэ хэрэгтэй, юундэб гэхэдэ, Энэдхэгтэ Буряадта бүтээгдэһэн 300-гаад вертолёдууд ашаглагдана. Улаан-Үдын авиациин заводто ямаршье хабаагүй 7 эмхи вертолёт заһабарилха хэрэгсэлнүүдые худалдана», - гэжэ Джугендра Сингх Рагхав тайлбарилба.

Энэдхэгэй компани шэнэ үйлэдбэри байгуулгада мүнгэ һомолхоор бэлэн. Тиихэдэ Энэдхэгэй түлөөлэгшэд Буряад Уласта углеводород болон ашагта малтамалнуудые бэдэрхэ, олзоборилхо талаар һонирхоһон тухайгаа мэдүүлээ.

Мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдэй ашаар эдэй засагай һалбарида үйлэдбэринүүд хүгжэхэ, Буряадта аяншалагшадай тоо дээшэлүүлэгдэхэ.


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания