Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Толгойлогшотой уулзаһанай удаа Дмитрий Медведев даалгабаринуудые үгэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшотой уулзаһанай удаа Дмитрий Медведев даалгабаринуудые үгэбэ

17-07-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев июниин 27-до Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй уулзажа, даалгабаринуудые үгэһэн байна. Улаан-Үдэдэ Мүльһэн ордон, бог шорой элдүүрилхэ завод бариха, сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые һэльбэн шэнэдхэхэ, Мамай хада «Байкальская гавань» гэһэн эдэй засагай онсо газарай бүридэлдэ оруулха, Буряад уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр тэмдэглэхэ, Гусинооозёрскын зайн галай станциин уһанай түлөө түлбэриин талаар даалгабаринууд үгтэбэ гэжэ Буряад Уласай Засагай газарта мэдээсэнэ.

Мүльһэн ордон

Ородой Холбоото Уласай Мүнгэн һангай сайд Антон Силуанов болон спортын сайд Павел Колобовто Улаан-Үдэдэ Мүльһэн ордон бариха талаар дурадхалнуудые оруулхыень Дмитрий Медведев даалгаба.

Мүльһэн ордон бариха асуудал Ородой Холбоото Уласай Засагай газар, Юрэнхылэгшын захиргаан болон Буряад Уласай Засагай газар шиидхэхэ тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 2017 оной майн 4-дэ даалгаа гэжэ Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэ хэлэбэ.

Федеральна, уласай бюджедүүдһээ мүнгэ һомолжо, тиихэдэ хубиин мүнгэ һомологшые хабаадуулжа, Мүльһэн ордон барихаар түсэблэгдэнэ. Барилгада 1,4 миллиард түхэриг хэрэгтэй.

2019-2020 онуудта Буряад Уласта жэлэй 600 сая түхэригэй тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар асуудал хаража үзэхыень Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевтэ хандаба.

Мамай хада

Ородой Холбоото Уласай Эдэй засагай хүгжэлтын сайд Максим Орешкиндэ «Байкальская гавань» эдэй засагай онсо газарай хилэ хубилгажа, тэрэнэй бүридэлдэ Кабанск аймагай Выдрино һуурин шадар оршодог Мамай хада оруулха талаар асуудал шиидхэхыень даалгагдаба.

Мамай хадада санаар һолжорхо, аяншалагшадай эдэбхитэйгээр амарха арга боломжонууд бии. Мамай хада эдэй засагай онсо газарай бүрилдэлдэ оруулхада, нэмэлтэ мүнгэн гаргашалагдахагүй. Тиихэдэ өөрынгөө мүнгөөр Мамай хадада хангалгын байгууламжа бариха хүсэлтэй олзын хэрэг эрхилэгшэ бии. Энэ хэрэгтэ тэрэ 2,5 сая түхэриг һомолхоор бэлэн. Харин Байгалай байгаалиин дэбисхэртэ ажал ябуулха хизаарлалтаһаа боложо, ганса эдэй засагай онсо газарнуудта мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ таараһан аяншалгын хангалгын байгууламжа барихаар.

Бог шорой элдүүрилхэ завод

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Алексей Гордеев болон Мүнгэн һангай сайд Антон Силуанов хоёрто Улаан-Үдэдэ 72 тонно хүрэтэр бог шорой элдүүрилхэ завод бариха талаар дурадхалнуудые оруулха гэжэ даалгагдаба.

2016 оной декабриин 15-16-най үдэрнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Япони албанай хэрэгээр ошоһон үедэ, Ород гүрэнэй Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман Япониин Эдэй засагай яамантай хамта бог шорой элдүүрилхэ завод бариха дурадхал оруулһан байна. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Буряад уласай Засагай газар болон Япониин эдэй засагай мэдэлэй NEDO эмхи Япониин технологи хэрэглэн, Улаан-Үдэдэ бог шорой элдүүрилхэ тухай меморандум абаһан байна. Энэ түсэл бэелүүлхын түлөө 6,5 миллиард түхэриг хэрэгтэй. Тиихэдэ NEDO эмхи энэ сэнгэй 30 хубиһаа дээшэ бэшые, 1,5 миллиард түхэриг гаргашалха гэжэ багсаамжалагдана.

2019 -2022 онуудта бэелүүлэгдэхэ «Байгал далай хамгаалга болон Байгалай байгаалиин дэбисхэрэй ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэ» гэһэн федеральна программада «Улаан-Үдэдэ бог шорой элдүүрилхэ заводой барилга болон түсэл бэлдэлгэ» гэһэн түсэл оруулха арга хаража үзыт, тэрэнэй барилгада 5 миллиард мүнгэ һомололгодо туһа хүргыт гэжэ Алексей Цыденов премьер-министртэ хандаһан байна.

Улаан-Үдын сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Алексей Гордеев, Байгаалиин сайд Дмитрий Кобылкин гэгшэд Ород гүрэнэй Мүнгэн һангай яамантай хамта Улаан-Үдэдэ сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые һэльбэн шэнэдхэлгэдэ мүнгэ һомолхо талаар дурадхалнуудые оруулха тухай Дмитрий Медведев даалгаба.

Улаан-Үдэдэ сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдэй һэльбэн шэнэдхэлгын түсэл хоёр шатада бэелүүлэгдэхэ. Түрүүшын шатада 2020 он болотор ажал ябуулагдаха. Хэгдэхэ ажалай сэн 2,3 миллиард түхэриг болоно.

Уһанай түлөө түлбэри доошолуулха

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай тогтоолой ёһоор, Байгал далайн уһанай түлбэри гурбалжан метрэй түлөө 576 түхэриг, тиихэдэ Енисей мүрэнэй уһанай түлбэри гурбалжан метрэй 246 түхэриг болоно.

Тиимэһээ энэ талаар асуудал шиидхээгүй һаа, саашадаа Гусиноозёрскын зайн галай станци уһа хэрэглэһэнэй түлөө түлбэри даахаа болижо, панхаруутаха. Гусиноозёрскын зайн галай станцида энэ хотын мянганһаа дээшэ хүн ажаллана. Тиихэдэ зайн галай станци Буряад Улас, хүршэ можонуудые - зайн галаар, Гусиноозёрск хото дулаагаар хангана.

Энэ асуудал шиидхэхэень уласай хүтэлбэрилэгшэ Дмитрий Медведевтэ хандаба.

Буряад уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр

Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр тэмдэглэхэ талаар эмхидхэлэй хорооной бүридэл тухай дурадхал оруулха даалгабари Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Константин Чуйченкодо үгтэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай оруулһан дурадхалаар 2018 оной апрелиин 25-да 2023 ондо Буряад Уласай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр тэмдэглэхэ тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин зарлиг абаһан байна. Мүнөө федеральна хэмжээндэ эмхидхэлэй хороон байгуулагдана. 


Теги: Дмитрий Медведев Буряад Улас Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас эдэй засагНаши издания