Главная / Новости /Общество / Гэр бүлэ – гүрэн түрын түшэг тулгуури

Гэр бүлэ – гүрэн түрын түшэг тулгуури

17-07-2018

Гэр бүлын, инаг дуранай, үнэн сэхэ ажаһуудалай нангин һайндэр гэжэ июлиин 8-най үдэр гэжэ мэнэ һая, 2008 ондо, соносхогдоһоншье һаа, олоной дуратай һайндэр болонхой. Энэ һайндэртэ зорюулагдаһан хэдэн ехэ баярай хэмжээнүүд Буряа­даймнай ниислэл хотодо үнгэргэгдөө.

Ажабайдалай юрьёон соо олон­хи зон инаг дуранай абьяас, гэр бүлын жаргал, бэе бэедээ энхэрэл юунтэйшье жэшэшэгүй, юугээршье сэгнэшэгүй ажамидаралаймнай нангин баялиг гэжэ бодоношьегүй, сэхыень хэлэбэл, ойлгоношьегүй. Тиимэһээ иимэ һайндэр соносхог­дожо, бидэ бүгэдэнэй инаг дуранай халуун абьяаста абтажа, гэр бо­ложо, маанадые түрэһэн, үргэһэн, хүмүүжүүлһэн, ажабайдалай үргэн харгыда гаргаһан эжы абаяа, таабай төөдэйгөө золгохо, хүндэлхэ, талар­халаа мэдүүлхэ нангин үдэр болобо гэжэ тэмдэглэе.

Гүрэн түрэмнайшье, засаг зургаамнайшье энэ һайндэрые тэмдэ­глэжэ, олон жэлдэ эб хамта ажаһуудаг бүлэнэрые дэмжэжэ, амаршалжа, бүгэдэнэй жэшээ болгохо гэжэ орол­доно. Тиихэдэ энэ нангин хэрэгтэ соёлоймнай ажалшад ехэ ажал зорюул­на гэжэ хүндэтэйгөөр тэмдэглэе.

Манай сурбалжалагша Исай Ка­лашниковай нэрэмжэтэ түбэй но­мой санда, “Юбилейный” парк соо болон Николай Бестужевай нэ­рэмжэтэ ород драмын театр соо үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулганууд­та байлсаба.

Түбэй номой сангай танхим соо залуушье, наһатайшье гэр бүлэнүүд үхибүүдтэеэ, аша зээнэртэеэ сугла­раа. Олон зон арадайнгаа заншал­та хубсаһаар ерэхэдээ, өөһэдынгөө бэлдэһэн баһал заншалта эдеэ хоол, гар урлалнуудые асаржа, үзэмжэдэ дэлгээ. Казаах бүлые Гермек Елтае­вич, Юлия Борисовна Карачуковтан түлөөлөө; хасагуудые - Георгий Васи­льевич, Людмила Николаевна Григо­рьевтан болон Александр Иванович, Надежда Георгиевна Кучумовтан; шэмээшэгүүдые болон үхибүүдые үргэжэ абаһан бүлэнүүдые - Андрей Анатольевич, Татьяна Григорьевна Харинтан, Мухар-Шэбэрэй Дмитрий Ермилович, Любовь Николаевна Благушевтан. Буряадта ажаһуудаг еврейнүүдэй соёлой “Симхат хаим” бүлгэмэй Луиза Александровна Мальцева Канадын Торонто хото­до мүнөө ажаһуудаг Улаан-Үдэһөө ошоһон Владимир Францевич, Ии Борисовна Ротт бүлын хэблүүлһэн хэдэн номуудтай танилсуулаа. Һонирхолтойнь гэхэдэ, Улаан-Үдэ тухай ехээр бэшэгдэһэн байна. Энэ үедэ Шэнэ Зеландиһаа айлшалһан наһатайшаг аяншан орожо, энэ хэм­жээ ябуулгаар ехэтэ һонирхоо.

Номой сангай ахамад библиотекарь Маргарита Баторовагай оролдолгоор гэр бүлэнүүд тухай һонирхолтой видео-сюжедүүд харуулагдажа, хабаадагшад өөһэдөө ирагуу һайхан дуунуудые гүйсэдхөө. Кучумовтан хасаг дуу дуулаа, Алек­сандр Иванович энэ дуу өөрөө зохёоһоноо мэдүүлээ. Гермек Елтае­вич казаах арадай домбра дээрэ наадажа, бултаниие баясуулаа. Эндэ Григорьевтанай хүгжэмтэ бүлые он­солон тэмдэглэмээр. Хасагуудай дуу­нуудта дуратайгаараа бидэ хоёр уул­зажа, хуби заяагаа ниилүүлээ һэмди гэжэ Георгий Васильевич Людмила Николаевна хоёр хөөрэнэ. Ашаниинь бүришье бэрхэ – дуулана, хатарна, хүгжэм наадана.

Эндэ сугларһан бүлэнүүд соо жара гаран жэл соошье хамта ажаһууһан, арба гаран үхибүүдтэйшье бүлэнүүд байгаа гэжэ тэмдэглэе. Жэшээлхэдэ, Бла­гушевтан 11 үхибүүтэй, 3 бэритэй, нэгэ хүрьгэтэй, 8 аша зээтэй.

“Юбилейный” парк соо үнгэргэгдэһэн “Хамтадаа жаргал­тай” гэһэн фестивальда табин гэр бүлэнүүд суглараа. Баярай жагсаа­лай удаа багахан тоглолто боложо, хоорондуурнь Баярай бэшэгүүд, үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаа. Түсэбэй ёһоор гэр бүлэнүүд хатар наадаяа дэлгээ, элдэбын урилдаанда, мүрысөөнүүдтэ хүхюу зоригтойгоор хабаадалсаа.

Эндэ ехэ һонин мэдээсэлнүүд үгтөө. Үнгэрһэн жэлдэ гэр бүлэ болоһон зоной тоо олошороо: 6333 гэр бүлэ мүндэлөө. Энэ 2016 оной­хидо орходоо, 684 гэр бүлөөр олон болоһон байна. Харин һалаха ушар­нууд үсөөрөө.

2017 ондо Буряадтамнай 7402 хүбүүд, 6894 басагад түрөө. Эгээл олон үхибүүд Хэжэнгэдэ, Зэдэдэ, За­хааминда түрөө.

Буряадаймнай бүхы аймагуудһаа мэдээжэ гэр бүлэнүүд уригдажа, Ород драмын театр соо баярай хэм­жээ ябуулгада хабаадаа. Улаан-Үдын мэрэй уялга гүйсэдхэгшэ Александр Иринчеев бултаниие амаршалжа:

-Хүндэтэ нүхэд! Таанадта аза жаргал, үнэн сэхэ инаг дура, элүүр энхые, амгалан тайбаниие,болон аза талааниие хүсэнэб. Гэр бүлэдөө хододоо бултанайтнай дуран бадар­жа, бэе бэеэ хүндэлжэ, эбтэй эетэй ажаһуугыт даа! – гэжэ сугларһан гэр бүлэнүүдтэ хүсэбэ.

25 жэлһээ үлүү эб хамта ажаһуудаг хорин гэр бүлэнүүд Ородой Холбоото Уласай медальнуудаар шаг­нагдаа. Долооһоо олон үхибүүдые хүмүүжүүлжэ байһан бүлэнүүд Буряад Уласай медальнуудаар шаг­нагдаа. “Жэлэй гэр бүлэ” гэһэн Бүхэроссиин урилдаанда илаһан та­бан гэр бүлэнүүдтэ үнэтэ бэлэгүүд барюулагдаа.

Тиихэдэ Буряад Уластаймнай са­суу зон биил юм байна. Тиимэһээ 95-тайшуул хүндэтэ бэлэгүүдтэ хүртөө. Мүнөө үедэ 50 жэлэйнгээ алтан түрые тэмдэглэжэ байһан, үшөөшье олон жэлнүүдтэ эб хамта ажаһуудаг гэр бүлэнүүд олон бай­на.

Авторай гэрэл зураг

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Буряад Улас гэр бүлэ гэр бүлэ амаршалгаНаши издания