Главная / Новости /Спорт / “Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа

18-07-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто Улаан-Үдэ хотодо 200 гаран харбаашад Бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаһан бай­на. Эндэ 12 можо хиза­арнуудай түлөөлэгшэд суглараа гээд хэлэлтэй. Эгээл олон илалтануудые Буряадай тамир­шад туйлаа.

Гүрэнэй һоригшо Эрдэм Жигжитовэй хэлэһээр, энэ мүрысөөндэ олон залуу тамиршад ха­баадахаяа шамдана. Юуб гэхэдэ, амжалта туйлаг­шад “Ородой спортын мастер” гэһэн нэрэ зэргэ­дэ хүртэхэ юм. Мүн тиихэдэ мэдээжэ тамиршад хабаадажа, шанга тулал­даануудай урда бэеэ тур­шана.

Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ 15 хүн спортын мастер боложо шадаа. Тэдээн соо Агаһаа гар­балтай Дарима Цыбико­вае тэмдэглэмээр. Юуб гэхэдэ, энэ залуу тамир­шан мастер болоод, үшөө мүнгэн медальда хүртөө. Тэрэ хадаа олон мэдээ­жэ тамиршадые шүүжэ гараа. Харин түгэсхэлэй шатада Буряадай ургажа ябаа бэлигтэй харбаашан Виктория Харитоновада шүүгдэшөө.

Түнхэнэй Виктория Харитонова мүнөө үедэ Аргентина ошохоо бэлдэжэ байна. Тэндэ октябрь һарада эдиршүүлэй дун­да Олимпиин нааданууд болохо юм.

Эрэшүүлэй дунда шан­гай бүхы һууринуудые талмайн эзэд абажархёо. Эндэ Эрдэм Цыдыпов түрүүлээ, Чингис Бадма­жапов болон Эрдэм Ир­дынеев гэгшэд 2-3-дахи һууринуудта гараа.

Блочно һур номоор харбалгада Буряадайм­най мэдээжэ дуушан Дарима Цырендондопо­ва анха түрүүшынхиеэ чемпионой нэрэ зэргэ­дэ хүртөө. Дарима хэды мастер болобошье, ехэ мүрысөөнүүдтэ нэгэ­шье дахин медаль абажа үзөөгүй ябаа бшуу.

Буряадһаа гарбал­тай Виктор Калашни­ков олон жэлдэ Ямалай түлөө харбана. Хоёрдохи жэлээ удаа дараалан тэрэ түрүүлжэ гараа.

Командна тоосоондо СДЮСШОР №10 эрэшүүл нэгэдэхи һуурида гараа. Мүн Уласай олимпиин халаанай һургуулиин эхэнэрнүүд чемпион болоо. Иигэжэ Бальжинима Цыремпилов, Амгалан Цыренов, Жаргал Батоев, Виктория Харитонова, Соёлма Сыренова болон Анна Балсукова гэгшэд алтан медальнуудые абаа.

Мүнөө сагта Буряадай харбаашад Ородой чем­пионадта бэлэдхэл хэжэ байна. Тус мүрысөөн Калининград хотодо июлиин 24-28-най үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ юм. Мүн эдиршүүл Ородой залуушуулай дунда Спар­такиадада хабаадахань. 18-20 наһатай харбаа­шад Раменское хотодо июлиин 18-23-най үдэрнүүдтэ сугларха юм. 

Авторай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: һур харбаанНаши издания