Главная / Новости /Культура / Ородой Холбоото Уласай бүхы үндэһэтэ арадууд Москва хотодо «Многонациональная Россия» гэһэн фестивальда сугларха

Ородой Холбоото Уласай бүхы үндэһэтэ арадууд Москва хотодо «Многонациональная Россия» гэһэн фестивальда сугларха

30-07-2018

Байгша оной августын 4-дэ Ородой Холбоото Уласай ниислэл хотын Пушкинай талмайда «Многонациональная Россия» гэһэн фестиваль эмхидхэгдэхэ. Заншалта болоһон хэмжээ ябуулга Үндэһэтэ яһатанай хэрэгүүдэй талаар федеральна агентство Москва хотын Засагай газарай дэмжэлгээр үнгэргэнэ.

«Үргэн ехэ ороноймнай ямаршье яһатанай, шажан мүргэлэй ажаһуугшадые нэгэдүүлһэн «Многонациональная Россия» фестиваль эб найрамдалай ёһотой һайндэр болонхой. Энэ үдэр агууехэ Ород гүрэнэй арадуудай дуу, хатар, соёлтой танилсажа, тэдэнтэй суг хамта хүн бүхэн хабаадаха гэжэ оролдонобди», - гэжэ үндэһэтэ яһатанай хэрэгүүдэй талаар федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшэ России Игорь Баринов хэлэбэ.

Үдэрэй туршада Москва хотын ажаһуугшад болон айлшадта эстрадын одод, үндэһэтэ арадуудай хүгжэмэй мэдээжэ коллективүүд тоглолто харуулха, зохёохы мастерскойнууд ажалаа ябуулха.

Үглөөнэй 10.00 сагта Пушкинай талмайда фестиваль эхилхэ. Эндэ түмэрөөр, шабараар дархалха гэрнүүд эмхидхэгдэхэ. Дуратайшуул эртэ урдын бүд хүүхэлдэйнүүдые хэжэ һураха. Хүгжэмэй флеш-моб, үндэһэтэнэй нааданууд, мүрысөөнүүд эмхидхэгдэхэ. 


Теги:Наши издания