Главная / Новости /Общество / Байгалай болбосоролой хуралдаан -2018 – Буряад Уласта

Байгалай болбосоролой хуралдаан -2018 – Буряад Уласта

07-08-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Байгалай болбосоролой VII хуралдаанда бэлэдхэлэй талаар зүблөө үнгэргэбэ. «Болбосоролой шанар – олониитэтэй хөөрэлдөөн (Качество образования - диалог с обществом)» гэһэн хуралдаан Улаан-Үдэдэ августын 15-17-ной үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ. Можо нютагуудай, федеральна хэмжээнэй мүнөө үеын болбосоролой шанар болон бусад асуудалнуудаар хуралдаанда зүбшэхэ.

- Хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дутагдал, шэнэ һургуулинуудые барилга, үнинэй болоһон һургуулинуудые заһабарилга, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида багшанырые олоор һургаха - манай улас дотор шиидхэхэ асуудалнууд тухай мэдүүлхэ хүсэлтэйбди. Һурагшадай тоо жэлһээ жэлдэ олошорно. Мүнөө жэлдэ нёдондонойхидо орходоо, һурагшад 3 мянгаар олон болоо. Тиихэдэ ганса нэгэдэхи ангинуудта һурагшад ороно бэшэ, харин хүршэ Эрхүү можо болон Үбэр Байгалай хизаарһаа Буряад Улас хүнүүдэй зөөжэ ерэһэн ушар болоно, - гэжэ Буряад уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Байгалай болбосоролой хуралдаанда Ородой Холбоотой Уласай можо нютагуудай мэргэжэлтэ шүүбэришэд, болбосоролой һалбариин хүтэлбэрилэгшэд, мэргэжэлтэд хабаадаха. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай болбосорол хинадаг албанай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Кравцов, Болбосоролой сайдай орлогшо Татьяна Синюгина, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи үхибүүдэй эрхын талаар этигэмжэтэ түлөөлэгшэ Анна Кузнецова гэгшэд ерэхээр хараалагдана.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсановай хэлэһээр, анха түрүүшынхиеэ Байгаалай болбосоролой хуралдаанда Париж хотодо Эдэй засагай һалбарида суг хамта ажалай эмхиин Генеральна секретариин болбосоролой бодолгын талаар тусхай зүбшэлэгшэ Андреас Шляйхер хабаадаха. Андреас Шляйхер Programme for International Student Assessment, PISA гэһэн бүхы дэлхэйн һурагшадай үзэг бэшэг шалгаха тест зохёоһон гээд мэдээжэ.

- Энэ системээр Ородой Холбоото Улас 37-дохи һуури эзэлнэ. 2024 он болотор Ород гүрэнэй болбосоролой шанар дээшэлүүлжэ, дэлхэйн эрхим арбанай тоодо орохо ёһотой гэжэ Юрэнхылэгшэ Владимир Путин зорилго табиһан юм, - гэжэ Баир Жалсанов тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ Москва хотоһоо Улаан-Үдэ хүрэтэр Андреас Шляйхер поездоор гаража, Ород гүрэнэй можо нютагуудта тогтохо юм. Тэрэ Казань, Новосибирск, Красноярск, Эрхүү хотонуудта тогтожо, болбосоролой эмхинүүдтэ хүрэхэ.

Мэдээсэл

Байгалай болбосоролой хуралдаан һүүлэй гурбан жэлдэ үнгэргэгдөөгүй байһанаа, ажалаа дахин ябуулхань. Энэ хэмжээ ябуулга улас дотор 2009 онһоо 2014 он болотор жэл бүри эмхидхэгдэжэ байгаа. Байгалай болбосоролой хуралдаан хадаа гүрэнэй болбосоролой һалбариин шухала асуудалнуудаар хэлсэн зүбшэдэг талмай болонхой.

Ородой Холбоото Уласай болбосорол хинадаг албанай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Кравцов болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хуралдаа дахинаа үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абаһан байна.

Байгалай болбосоролой хуралдаанай түүхэдэ Ородой Холбоото Уласай 50 можо нютагай болон США, Германи, Монгол, Хитад, Энэдхэг, Япони, Австри, Израиль гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаһан юм.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей ЦыденовНаши издания