Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Байгал шадарай аймагта шэнэ амбулатори нээгдэхэ

Буряад Уласай Байгал шадарай аймагта шэнэ амбулатори нээгдэхэ

07-08-2018

Байгша оной һүүл болотор Байгал шадарай аймагай Татаурово һууринда амбулаториин барилга дүүрэхэ. Мүнөөдэр баригдажа байһан энэ байшанда Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хүрэбэ.

Эмнэлгын һалбариин шэнэ байшанай баригдахада, Байгал шадарай аймагта ниигэмэй хэдэн асуудалнууд шиидхэгдэхэ. Юундэб гэхэдэ, мүнөө байһан амбулатори хүүгэдэй сэсэрлигтэй түбхинэнхэй.

«Шэнэ амбулаторидо үдэртөө орожо, хүнүүд эмнэлгэ гараха аргатай болохо. Мүнөө ажаһуугшад бэеэ эмнэхын түлөө аймагай түбэй гү, али Татаурово станциин больница ошоно. Эмнэлгын шэнэ байшанда физиокабинет, лаборатори, тарилга абаха, ажаһуугшадай диспансеризаци гараха танхимууд нээгдэхэ», - гэжэ Байгал шадарай аймагай түбэй больницын ахамад эмшэн Зорикто Жамбалов хэлэбэ.

Шэнэ амбулаториин нээгдэхэдэ, «Земский доктор» гэһэн программаар врач-терапевтые ажалда абаха юм. Тиихэдэ амбулаторидо «ПроМед» гэһэн эмнэлгын системэ нэбтэрүүлэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ.

«Земский доктор» гэһэн программаар врач-терапевт ажалда абтаха. Тэрэ Татаурово станцида ажаһуудаг», - гэжэ Зорикто Жамбалов хэлэбэ.

Амбулаторидо 1787 хүн хабаатай юм. Эндэ үдэрэй туршада 20 хүндэ эмнэлгын туһа хүргэхэ аргатай.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Байгал шадарай аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Байгал шадарай аймагтаНаши издания