Главная / Новости /Власть / Буряадай Байгал шадарай аймагта хаарбазаар уһа гаталалга һэльбэн шэнэлэгдэхэ

Буряадай Байгал шадарай аймагта хаарбазаар уһа гаталалга һэльбэн шэнэлэгдэхэ

07-08-2018

Байгал шадарай аймагта Сэлэнгэ мүрэн дээгүүр хаарбазаар уһа гаталалгын (паромная переправа) һэльбэн шэнэдхэлгэ эхилбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, августын 7-до, эндэ бэелүүлэгдэхэ түсэлтэй танилсаба. Тус барилга 2019 ондо дүүрэхэ юм.

Хүдэлжэ байһан хаарбазын үмхирһэн тухай ажаһуугшад 2017 ондо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй Байгал шадарай аймагта албанай хэрэгээр ябахадань хэлэһэн байна. Алексей Цыденовэй даабаряар Буряад Уласай Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда түсэблэлгын-гаргаша тоололгын дансанууд бэлдэгдээ. Мүнөө энэ хаарбазада илангаяа ажаһуугшадай ажалдаа ошохо, бусаха үедэ үрдинэгүй.

Түсэлэй ёһоор, эндэ ганса хаарбаза шэнэлэгдэхэ бэшэ, харин хүрэхэ харгы, автобусуудай тогтохо талмай хэгдэхэ. Тэрэнэй тоодо, Сэлэнгэ мүрэнэй оёор гүнзэгырүүлхэ талаар ажал ябуулагдаха. Тиихэдэ онгсонуудай тогтохо газарта гэрэлтүүлгэ хэхэ, үбэлэй сагта суднануудые оруулха байшан бариха түсэблэгдэнхэй.

- Энэ түсэл мүнөө һараһаа бэелүүлэгдэжэ эхилхэ. Хойто жэл шэнэ судна абаха түсэбтэйбди, тэрэнэй сэн 50 сая түхэриг болоно. Харбазын һэльбэн шэнэдхэлгэ бүхыдөө 130 сая түхэригтэ. “019 ондо заһабарилгын ажал дүүрэхэ, - гэжэ Буряад Уласай Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайд Сергей Козлов хэлэбэ.

Эндэ хэгдэхэ ажалтай танилсаһанай удаа, Буряад Уласай Толгойлогшо судна абаха захил мүнөө хэхэ гэжэ хэлэбэ. Юундэб гэхэдэ, тэрэ 8 һарын туршада баригдадаг юм.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Байгал шадарай аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Байгал шадарай аймагта17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания