Главная / Новости /Власть / Буряадай Байгал шадарай аймагта хаарбазаар уһа гаталалга һэльбэн шэнэлэгдэхэ

Буряадай Байгал шадарай аймагта хаарбазаар уһа гаталалга һэльбэн шэнэлэгдэхэ

07-08-2018

Байгал шадарай аймагта Сэлэнгэ мүрэн дээгүүр хаарбазаар уһа гаталалгын (паромная переправа) һэльбэн шэнэдхэлгэ эхилбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, августын 7-до, эндэ бэелүүлэгдэхэ түсэлтэй танилсаба. Тус барилга 2019 ондо дүүрэхэ юм.

Хүдэлжэ байһан хаарбазын үмхирһэн тухай ажаһуугшад 2017 ондо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй Байгал шадарай аймагта албанай хэрэгээр ябахадань хэлэһэн байна. Алексей Цыденовэй даабаряар Буряад Уласай Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда түсэблэлгын-гаргаша тоололгын дансанууд бэлдэгдээ. Мүнөө энэ хаарбазада илангаяа ажаһуугшадай ажалдаа ошохо, бусаха үедэ үрдинэгүй.

Түсэлэй ёһоор, эндэ ганса хаарбаза шэнэлэгдэхэ бэшэ, харин хүрэхэ харгы, автобусуудай тогтохо талмай хэгдэхэ. Тэрэнэй тоодо, Сэлэнгэ мүрэнэй оёор гүнзэгырүүлхэ талаар ажал ябуулагдаха. Тиихэдэ онгсонуудай тогтохо газарта гэрэлтүүлгэ хэхэ, үбэлэй сагта суднануудые оруулха байшан бариха түсэблэгдэнхэй.

- Энэ түсэл мүнөө һараһаа бэелүүлэгдэжэ эхилхэ. Хойто жэл шэнэ судна абаха түсэбтэйбди, тэрэнэй сэн 50 сая түхэриг болоно. Харбазын һэльбэн шэнэдхэлгэ бүхыдөө 130 сая түхэригтэ. “019 ондо заһабарилгын ажал дүүрэхэ, - гэжэ Буряад Уласай Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайд Сергей Козлов хэлэбэ.

Эндэ хэгдэхэ ажалтай танилсаһанай удаа, Буряад Уласай Толгойлогшо судна абаха захил мүнөө хэхэ гэжэ хэлэбэ. Юундэб гэхэдэ, тэрэ 8 һарын туршада баригдадаг юм.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Байгал шадарай аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Байгал шадарай аймагтаНаши издания