Главная / Новости /Общество / Шэбэртэдэ болоһон найрһаа

Шэбэртэдэ болоһон найрһаа

08-08-2018

Нютаг нютагуудта тоонто нютагтаа үнэн сэхэ эдэб­хитэн тиимэшье олон бэшэ. Энэ талаар Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ онсо илгаатай. Орон нютагаа ха­ралсаха, аха захатандаа туһатай, арад зонойнгоо хии мориие үргэжэ ябадаг хүбүүд, басагад олонтой дэм­бэрэлтэ нютаг гээшэ. Нютагайнгаа нэрэ соло дуудуулһан хүндэтэй зоншье мартагдадаггүй. Тэдэнэй шагналнуудта хүртэхын түлөө тамирай олон зүйлнүүдээр мүрысөөнүүд үнгэргэгдэжэ байдаг.

Багшанарай багша, мэдээ­жэ һоригшо, Эсэгын ехэ дай­най ветеран Бато Цыренжа­пович Цыренжаповай мүнхэ дурасхаалда зорюулжа, бүхэ барилдаан үнгэргэгдэдэг заншалтай. Энэ мүрысөө хүндэтэ ветеранай үхибүүд, ашань – мэдээжэ барилда­ашан Батор Цыренжапов эмхидхэдэг. ОМОН-ой май­ор Цыден Цыдендоржиев Чечен дайнда наһа бараа һэн. Тиимэһээ эндэ тамирай олон зүйлнүүдээр Дотоо­дын хэрэгүүдэй, ОМОН-ой тамиршад олоороо хабаада­даг. Түрэлхидынь, сомоной захиргаан, сугтаа алба хэһэн нүхэдынь туһалалсадаг. Мэдээжэ һоригшо Бато Улзытуевай нангин ду­расхаалда зорюулагдаһан гар бүмбэгөөр мүрысөө наһанайнь нүхэр С.Л. Улзы­туева, үхибүүдынь, Татьяна Цыденжапова, эмнэлгын “Диамед” бүлгэм даажа абадаг.

“Буряад үнэндэ” һаяхан айлшалхадаа, Шэбэртэ нюта­гай эдэбхитэдэй нэгэн, баг­шын ажалай ветеран Цырен­дондок Зандраев нютагтаа үнгэргэгдэһэн гар бүмбэгын тэмсээн тухай дэлгэрэнгыгэ­эр хөөрэжэ үгөө. Энэ һайндэр нютагай эдэбхитэд Амга­лан Владимирович, Эржэна Чингисовна Будаевтанай гэр бүлэ үнгэргэжэ, зоноо баярлуулаа. Дэлгүүрэй орёо­хон үедэ эдэбхитэй энэ бүлэ модо үйлэдбэрилхэ үмсын хэрэг эмхидхэжэ шадаһан юм. Үхибүүдээ һайнаар хүмүүжүүлжэ, тамирта, ха­тарта дуратайгаар һургадаг. Гэртээ боксоор һорилго гараһан Аюр Москва, Санкт- Петербург хотонуудта һайн дүнгүүдые харуулһан га­бьяатай. Удаань Аюр өөрөө һоригшоор хүдэлхэдөө, бо­гони болзорто бэрхэ боксёр­нуудые бэлдээ. Мүнөө хуби­ин үйлэдбэритэй, наһанайнь нүхэр Дарима Шэбэртынгээ һургуулида англи хэлэ за­ана. Тэдэ Максар, Индира үхибүүдтэй. Бэе нугархай Аюна хатархадаа ехэ бэрхэ; Солбон нүхэртэеэ Улаан-Үдэдэ Соёл, Содном хүбүүдээ хүмүүжүүлнэ. Мүнөө жэл һургуулияа дүүргэһэн одхон Саша гар бүмбэгөөр һайн наададаг, боксоор Сибири­ин Федеральна тойрогой чемпион юм. Амгалан Владимирович өөрөө хүбүүд, басагадай команда суглу­улжа, аймаг соогоо түрүү һууринуудые эзэлдэг, баса­гадайнь команда республи­када шалгардаг болонхой. Эбтэй эетэй, олониитын хэ­рэгтэ эдэбхитэй Будаевта­най бүлэдэ шэбэртынхидэй зүгһөө Цырендондок Шо­болоевич баярые хүргөөд, элүүр энхые, зол жаргал хүсөөд, сэдьхэлтнай сагаан зандаа, зондоо туһатай, үнэр баян ябыт даа гэжэ уряална.

Энэ мүрысөөнүүдтэ Улаан-Үдын, аймагай, ню­тагай эрэшүүлэй болон эхэнэрнүүдэй 9-9 коман­данууд мүргэл шүтөөнэй Улаан-Хадын хормойдохи дасанай наадахи ехэ талмай дээрэ сугларжа, хаба шада­лаа харуулаа. Һайндэрые ябуулһан Юлия Баторовагай хонгёо хоолой холо ойгуур зэдэлжэ, команданууд жагса­алда зогсожо, ахамад шүүгшэ Данзан Эрдынеевтэ тамиршад болон Амгалан Будаев, Дулма Базарова, Дмитрий Дабадоржиев шүүгшэд бэлэн гэжэ Евгений Дагбаев элид­хэбэ. Жаргалма Эрдынеева, Жанна Цырендоржиева хоёр найрай эхилһэнэй тэмдэг – Буряад Уласай туг үргөө.

Амаршалгын дуунуудые Алдар Эрдынеев Яна Бад­маева хоёр гүйсэдхөө. Юн­дэн Данзанович Эрдынеев абынгаа зохёоһон “Шэбэртэ” дууе өөрынгөө найруулһан хүгжэмөөр Алдар ирагуу гоёор дуулаа. Амаршалгын үгэнүүдые сомон дарга Цы­рен-Дондок Шоймполов, Данзан Эрдынеев, Владимир Смолин, Жаргалма Эрдыне­ева гэгшэд хэлэжэ, бултанда амжалта хүсэжэ, эбэй тэдхэг­шэдтэ баяраа мэдүүлээ. Эндэ һайн һанаагаар, һайхан сэдьхэлээр мүрысөө эмхидхэг­шэдтэ, эбээн тэдхэгшэдтэ: Амгалан, Аюр Бадмаевууд, Александр Будажапов, Дан­зан Бадмаев, Баир Бадмаев, Пётр Бадмаев, Баир Цыбенов, Алдар, Юрий Цыдендоржие­вууд, Жамбал, Чингис Жам­балтаровууд, Олег, Алексей Цыбеновууд, Солбон Цыден­жапов, Батор Цыренжапов, Любовь Очирова, Людмила Доржиева гэгшэдтэ бидэшье сонинойнгоо хуудаһанда ба­яраа хүргэе.

Нааданууд хоёр талмай­да боро хараан болотор таһалдаагүй үнгэрөө. Бүхэли үдэр халуун хоолоор “Ургы” дэлгүүр (Жанна Цыбенова), “Сельмаг” бүлгэм (Виктория Цыбенова) хангажа байгаа.

Шанга тэмсэлнүүдэй удаа эхэнэрнүүдэй дунда 2-дохи, 3-дахи һууринуудта Улаан-Үдын туберкулёз­но диспансерэй тамиршад болон Мухар-Шэбэрэй Су­улгын “Залуушуул” гараа. Суулгын түлөөлэгшэд – залуушуул болон аха ангину­удай һурагшад яһала һайн наадануудые харуулаа гэжэ тэмдэглэлтэй. Эндэ тамирай багша Буянто Ёндоновай ажал элеэр харагдаба. Онсо шалгарһан ИП “Будаев” ко­манда түрүүлээ. Басагадай энэ командын илаһаниинь гайхалгүй, тэдэ республика соогоо шалгардаг ха юм.

Эрэшүүл сооһоо 3-дахи һуурида ИП “Будаев”, 2-дохи һуурида Улаан-Үдын “ВК-42” команданууд гараа. Улаан- Үдын “Нерюнгри” шалгаржа, түрүү һуури эзэлээ. Эрхимэ­эр наадаһан солбон шуран тамиршад элирүүлэгдээ. “Эрхим хамгаалагшад” гэһэн нэрэ зэргэдэ Янжима Гал­данова, Жаргал Жапов; “Эр­хим холбогшо” – Анастасия Жорхолова, Батор Мункуев; “Эрхим добтологшо” – Жан­на Цырендоржиева, Зоригто Бальжанов гэгшэд тусхай шангуудта хүртөө.

Бүхы мүрысөөнүүдтэ һайн наадаһан аад, азагүйдэһэн Улаан-Үдын “Диа­мед”, “Сэлэнгэ”, Хяагтын, Бэшүүрэй, Бага-Хунилын талмайн эзэд – шэбэртынхи­дэй һайн наада харуулжа, зо­ноо баясуулһыень тэмдэглэ­эд, удаадахи мүрысөөнүүдтэ амжалта хүсэе. 

Мария Бадмаевагай гэрэл зураг

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги:Наши издания