Главная / Новости /Общество / «Эхэ байгаалиһаатнай эршэ хүсэ абааб»

«Эхэ байгаалиһаатнай эршэ хүсэ абааб»

08-08-2018

Ганса Ородой Холбоото Уласта мэдээжэ бэшэ, бүхы дэлхэй дээрэ та­нил “Эхо Москвы” гэһэн радиостанциин ахамад редактор Алексей Венедиктов Байгалай мэдээсэлэй хуралдаанда хабаадаһан бай­на. Тус хэмжээ ябуулга Улаан-Үдэ хотодо августын 2-3 үдэрнүүдтэ үнгэргэгдөө гэжэ мэдээсэе.

Алексей Венедиктов хадаа бүхы Ородой сурбалжалагшадай дунда тон үндэр нэрэтэй хүн гээ­шэ. Ямаршье можо хизаарнуудай түлөөлэгшэд тэрээнтэй уулзаха гэжэ шамдадаг. Тиимэһээ Буряад орон ерэжэ, олониие гайхуулаа. Улаан-Үдэ хүрэжэ, хүн зонтой харилсаха гэжэ тон ехэ шалтагаан мэдээжэ сурбал­жалагшада үнинэй байгаа.

- 2017 оной сентябрь соо ма­най Шэтэ хүрэхэ агаарай онго­со танай ниислэлдэ хэдэн саг соо бууһан. Тиихэдэнь би өөрөөшье мэдэнгүй, “Улаан-Баатарта” самолёднай буугаад байна” гэжэ өөрын хуудаһан дээрэ Интернет соо бэшээб. Тиихэдэмни ямар тэнэг хүн бэ, Улаан-Баатар Улаан-Үдэ хоё­рые илгаруулдаггүй гэжэ элдэбын һанамжа абаһаар лэ уншааб. Тэрэ үедэ Буряад нютаг ошожо, тэндэхи хүнүүдтэй, байра байдалтайнь та­нилсаха һанаан зосоом ороодхёо, - гэжэ Алексей Венедиктов хөөрөөгөө эхилээ.

Буряадта хоёрхон үдэрэй тур­шада байбашье, мэдээжэ сурбалжа­лагша олон һонирхолтой уулзал­гануудые үнгэргэһэн байна. Тэрэ Байгал далай хүрэжэ, дэлхэйн эрдэ­ни зэндэмэниһээ хүсэ шадал абаа.

- Байгал далайн эрьедэ оройдоол 20 минута соо зогсооб. Үзэсхэлэнтэ байгаалиин одоошье амтатай агаараар амилаад, зосоом тэнхээ нэмэгдэһэн мэтэ болоо, бүри ехэ эршэтэйгээр саашанхи ажалаа ябуулхаб, - гэжэ Алексей Венедиктов хэлэбэ.

Тэрэшэлэн Москвагай суута айл­шан Буддын шажантанай заншалта Сангхын Бандида хамба лама Дамба Аюшеевтэй уулзаһан байна.

- Лама санаартанайтнай дарга юрын хүн бэшэ гэжэ ойлгооб. Ми­нии ухаанда орошогүй юумэ ду­улгаа, - гэжэ Алексей Венедиктов мэдүүлнэ.

Бандида хамба лама Дамба Аюше­евтэй хөөрэлдөө “Эхо Москвы” гэһэн радиостанциин сайт дээрэ шагнаха аргатайт.

- Ородой томо радиостанци бо­лохо “Эхо Москвагай” Буряадтахи таһагай долгин дээрэ “Буряадаар дуугарая!” гэһэн дамжуулга гараха­ар түсэблэгдэнэ. Энээниие дэмжыт гэжэ Москвагай айлшан хэлээ.

Үшөө нэгэ мэдээжэ нэрэ зэргэтэй буряад угсаатантай хөөрэлдэһэнөө Алексей Венедиктов олондо дуулгаа. Тэрэ буряадай суута уран баримал­ша Даша Намдаковтай уулзаһандаа баяртайб гэжэ хэлээ.

- Үшөө 2012 ондо Лондон хо­тоор зайжа ябатараа, урдань юрэ хараагүй хүшөө харажархёоб. Юу­шье ойлгоогүйб, ганса зураг гэрэл буулгаад үлөөб. Һүүлдэнь мэдэхэ­дэмни, энэ бүтээл буряад хүбүүнэй байшоо. Һаяхана энэ хүнтэй уулзажа, һайханаар хөөрэлдөөб. Тэрэ Англида хэһэн зураг дээрээ гарыень та­бюулжа, һанаамни амараа. Гэхэтэй хамта, танай нютагай хүбүүн Парижда, Лондондо болон бусад хотонууд­та өөрын бүтээл хээд, түрэл Улаан- Үдэдөө хүшөө үгы юм гэжэ гайхажа баранагүйб, - гэжэ Алексей Венедик­тов хэлэнэ.

Байгалай мэдээсэлэй хуралдаанда хабаадаха үедөө Алексей Венедиктов бүри олон хүнүүдтэй уулзажа, дамжуулга бэлдээ. “Буряад орон ерэһэнээ, огто мартахагүйб, үшөөшье ута харгы байна”, - гэжэ тэрэ дамжуулаа.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Байгалай мэдээсэлэй хуралдаанНаши издания