Главная / Новости /Спорт / Даша Шарастепановай аза талаан

Даша Шарастепановай аза талаан

09-08-2018

Августын 3-5 үдэрнүүдтэ Одинцово хотодо барил­даагаар Ородой чемпионат боложо түгэсэбэ. Бу­ряадай тамиршад хибэс дээрэ бирагүйдэбэ. Тэдэ оройдоол нэгэ хүрэл медаль абаа.

Тус мүрысөөн эгээл олон тамиршадые суглуулаа гэбэл алдуу болохогүй. 43 можо хизаарнуудай 377 барилдаашад хибэс дээрэ гараа. Тэдээн сооһоо 12 буряад тамиршадые нэрлэмээр.

65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Даша Шарастепа­нов эгээл һайн дүн харуулаа. Түрүүшынгээ уулзалга тэрэ шүүгээд, һүүлдэнь чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Ах­мед Чакаевта булигдаа. Хоёрдохи үдэртэнь гурбадахи һуури эзэлхын түлөө Саха-Яхад, Дагестан болон Чечен Уласуудай гурбан барилдаашаниие илажа гараа.

Даша Шарастепанов Аха аймагһаа уг гарбалтай юм. Бу­ряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ һурахаһаа абаад, мүнөө болотор Валерий Ивановай ударидалга доро һорилго хэнэ.

Буряадай барилдаанай урдаа хараха тамиршан Алек­сандр Богомоев бүхы шадалаа гаргажа шадаагүй. Тэрэ 61 ки­лограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Ородой чемпион болоһон Даге­станай Магомедрасул Идрисовтэ шүүгдэжэ, шангай һуурида гаража шадаагүй.

Алексей Сабидаев, Булат Баясхалонов, Баяр Цыренов, Цыбик Максаров гэгшэд гурбадахи һууринуудые эзэлхэ ар­гатай һэн. Теэд энэ үдэр ондоо можо хизаарнуудай тамирша­дай аза талаан үлүү байшоо.

“Борцы Бурятии” бүлгэмһөө гэрэл зураг абтаба

Борис БАЛДАНОВ

Теги:Наши издания