Главная / Новости /Общество / Хүршэ можонуудта гараһан түймэрэй утаан Буряад уласта уняартана

Хүршэ можонуудта гараһан түймэрэй утаан Буряад уласта уняартана

20-08-2018

Хүршэ можо нютагуудта ойн түймэр ехээр һүжэржэ, Буряад уласта утаатай болонхой. Һүүлшын үдэрэй туршада замбуулинһаа хэгдэһэн гэрэл зурагуудаар адаглахада, Красноярска хизаарта ехэ түймэр гаранхай. 2018 оной августын 19-нэ һүниин 0.00 сагай «Авиа ойн харуул» эмхиин мэдээсэлээр Красноярска хизаарта 322 мянган гектар талмайда 140 ойн түймэр гаранхай.

Тиихэдэ хүршэ Эрхүү можодо 139 мянган га талмайда 27 ойн түймэр һүжэрэнхэй. Саха (Яхад) уласта нэгэ сая гектарһаа дээшэ талмайда ойн 29 түймэр гараа гэжэ «Авиа ойн харуул» гэһэн федеральна эмхи мэдээсэнэ.

Буряад Уласта үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Ивалга, Хэжэнгэ, Байгал шадарай аймагуудта нэгэ гектарһаа бага талмайда гараһан 3 түймэр унтараагдаа. Галда хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, түймэр гараһан байна.

Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгын гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана. 


Теги: ойн түймэрнүүдНаши издания