Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Ивалга аймагаар ябаба

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Ивалга аймагаар ябаба

07-09-2018

Үсэгэлдэр, сентябриин 6-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Ивалга аймаг гаража, харгы заһабарилга шалгажа, асфальт-бетоной шэнэ заводто хүрэбэ.

Байгша оной сентябрь һарада Ивалга аймагта «Zoomline» гэһэн асфальт-бетоной хубиин завод ажалаа ябуулжа эхилхэ юм. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ заводто хүрэбэ. Завод барилгада 40 сая түхэриг гаргашалгадаа, тэрэнэй үйлэдбэрилхэ хүсэнэй хэмжээн хадаа часай 120 тонно болоно. Шэнэ заводто бүхы янзын асфальт үйлэдбэрилэгдэжэ, Ивалга аймагай объектнүүдтэ хэрэглэгдэхэ.

- Харгы барилгын талаар түсэбүүд ехэ. Тиимэһээ иимэ заводууд бидэндэ хэрэгтэй. Эндэ битум хадагалха газар баригдаа, асфальтын шанар шэнжэдэ энэ ехэ удха шанартай. Хойто жэлдэ хойто аймагуудта асфальт-бетоной завод барихабди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Ивалга аймагта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн юрэнхылэгшын түсэлөөр заһабарилагдажа байһан харгы шалгахадаа, уласай хүтэлбэрилэгшэ харгы заһабарилагшадта дутуу дундануудыень зааба.

- Харгы заһабарилагшадта ажалаа эршэдүүлхэ гэһэн даалгабари үгтэбэ. Энэ харгыда машинанаууд олоор сугларжа, аюултай байдал тохёолдоно. Тиихэдэ харгы асфальтаар хушаһанай удаа, харгын хажуудахи тала хэгдэнэ. Шанарай, аюулгүй байдалай асуудалнууд шухала! – гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр Ивалга аймагта 2018 ондо 7,046 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха. Харгы заһабарилгын ажалда 107,801 сая түхэриг һомологдоо. Эндэ Р-258 «Байкал» федеральна харгыһаа Поселье хүрэтэр 1,32 модоной зайда харгы заһабарилагдаха. Энэ ажалда 20,5 сая түхэриг һомологдоо. Тиихэдэ Гүрэльбэ хүрэтэр 4,15 модоной зайда харгы заһабарилагдана. Хэгдэхэ ажалайнь сэн 59,89 сая түхэриг болоно. Мүнөө Посельедэ Советская гудамжада 1,576 модоной зайда харгы заһабарилагдана. Ажалай сэн 27,1 сая түхэриг болоһон байна. Октябрь һарын һүүл болотор харгы заһабарилгын ажалнууд дүүрэхэ юм.

Хойто жэлдэ «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр Ивалга аймагта 50,177 сая түхэриг һомологдожо, 5,16 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха. Улаан-Үдэ-Хяагта-Монгол гүрэнтэй хилэ гэһэн федеральна харгыһаа Каленово хүрэтэр харгы шэнэлэгдэхэ. Тиихэдэ Доодо Ивалга – Хойто бэе харгыда заһабарилгын ажал хэгдэхэ.


Теги: Ивалга аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Ивалга аймагтаНаши издания