Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда шэнэ һургуули баригдаха

​Буряад Уласай Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда шэнэ һургуули баригдаха

07-09-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо сентябриин 6-да албанай хэрэгээр Ивалга аймагаар ябахадаа, Гүрэльбэ нютагта баригдажа байһан һургуулида хүрэбэ. Энэ һургуули 2019 оной эхин багта ашаглалгда тушаагдахаар түсэблэгдэнэ.

450 һууритай шэнэ һургуулида 20-һоо дээшэ кабинет, тамирай танхим болон эрэмдэг бэетэй зониие дээшэ, доошонь буулгаха тусхай хэрэгсэл баригдаа. Тиихэдэ һургуулида эхин, ахалагша ангинуудай һурагшадай орохо амяараа үүдэнүүд хэгдээ.

- Эндэ хэгдэхэ ажал ехэ. Барилга ябуулһан эмхиин хүтэлбэрилэгшэтэй уулзахадам, эндэ ажал хэхэ хүнүүдые олон болгохо тухай хэлэбэ. Һургуули барилгада мүнөө 96 хүн хабаадана, болзортоо ажалаа дүүргэхын тула 250 хүн болотор ажалшадай тоо дээшэлүүлхэ хэрэгтэй. Хүйтэн болотор ехэнхи ажал хэгдэхэ, барилгын ажал һайн шанартайгаар, болзортоо хэгдэхэ ёһотой. Шэрдэлгэ-будалгын ажалнууд хүйтэндэ хэгдэбэл, һүүлээрнь бутарха ха юм. Тиимэһээ энэ барилгын ажалай хиналта шангалагдаха, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Мүнөө хэмэл хушалтатай стадион бариха талаар асуудалнууд шиидхэгдэнэ. Һургуули бариха түсэлөөр эндэ тамирай талмай түсэблэгдэһэн байгаа. Алмагдаһан мүнгөөр хэмэл хушалта худалдан абаха арга боломжонууд мүнөө хараалагдана.

- Буряад Уласай бүхы аймагуудһаа хүнүүдэй зөөжэ ерэһэн ушарһаа, манай нютагта ажаһуугшадай тоо олошороо. Мүнөө манай 120 һууритай һургуулида 513 үхибүүн һурана. Тиихэдэ Гүрэльбэ нютагай 120 үхибүүд хотын һургуулинуудта һуран. Хойто жэлдэ шэнэ һургуулида 700-аад һурагшадые угтан абахаар түсэблэнэбди, - гэжэ һургуулиин захирал Баир Гармаев хэлэбэ.

«Болбосорол болон эрдэм ухаанай хүгжэлтэ» гэһэн гүрэнэй программаар Гүрэльбэ нютагта һургуули баригадана. Энэ түсэл бэелүүлгэдэ уласай бюджетһээ 300-аад сая түхэриг һомологдоо. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Ивалга аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Ивалга аймагта17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания