Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Түнхэн аймагай ажаһуугшад Иван Альхеевые дэмжэбэ

​Буряад Уласай Түнхэн аймагай ажаһуугшад Иван Альхеевые дэмжэбэ

10-09-2018

Буряад Уласай Түнхэн аймагта Арадай Хуралай, аймагай зүблэлэй һунгамалнуудые болон һомонуудай хүтэлбэрилэгшэдые һунгахын хажуугаар, нютагай засагай байгууламжын хүтэлбэрилэгшэ Иван Альхеев саашадаа аймаг хүтэлхэ гү гэһэн социологическа асуулта үнгэргэгдэһэн байна. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Түнхэн аймагай ажаһуугшад Иван Альхеевые дэмжэһэн тухайгаа мэдүүлээ.

Түнхэн аймагта хэдэн жэлэй туршада аймагай хүтэлбэрилэгшэ болон аймагай зүблэлэй һунгамалнууд хоорондоо үнгэеэ ойлгосолдохоо болиһон байгаа. Энэ зүрилдөөтэ байдал Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шиидхэһэн байна. Тиигэжэ Түнхэн аймагай засаг дарга Иван Альхеев 4 һараар захиргаанай амаралтада гаража, Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын ниигэмэй хүгжэлтын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов Түнхэй аймаг хүтэлбэрилөө.

Иван Альхеев саашадаа Түнхэн аймаг хүтэлбэрилхэ гү гэжэ һунгалтын ниитэ нэгэ үдэр ажаһуугшад шиидхэһэн байна. Асуултын комиссиин түрүүлэгшэ Вячеслав Цыбикжапов болобо. Асуултын уридшалһан дүнгүүдээр, ажаһуугшадай ехэнхи хубинь Иван Альхеевые дэмжээ. Түнхэн аймагай засаг даргын уялга дүүргэгшэ Вячеслав Цыбикжаповай хэлэһээр, һунгалта болон асуулта ушаралта ябадалгүйгөөр үнгэрөө.

«Һунгамалнуудай аймагай зүблэлэй сессиин шиидхэбэреэр асуулта үнгэргэдөө. Тэдэнэй абаһан шиидхэбэриин ёһоор, асуултын комисси ажалаа ябуулаа. Асуултын уридшалһан дүнгүүдээр, ажаһуугшадай 71 хуби Иван Альхеевые дэмжэһэн байна. Иван Александрович уялгануудаа дүүргэжэ эхилбэ», - гэжэ Вячеслав Цыбикжапов хэлэбэ.

Иван Альхеевэй хэлэһээр, 2017 июнь һараһаа 2018 оной январь болотор тэрэнэй ажаябуулгын талаар аймаг дотор 4 асуулта үнгэргэгдөө. Ажаһуугшад асуулта бүхэндэ тэрэниие дэмжэһэн байна.

«Һунгалтын ниитэ нэгэ үдэр үнгэргэгдэһэн асуулта Түнхэн аймагай бүхы дэбисхэртэ эмхидхэгдээ. Ажаһуугшад эдэбхитэй хабаадаа», - гэжэ Иан Альхеев хэлэбэ.

Түнхэн аймагай һунгамалнуудай зүблэл һэлгэгдээ, һомонуудай 11 хүтэлбэрилэгшэд һунгагдаа.

«Түнхэн аймагай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын түлөө ажалаа ябуулхабди. Мүнөөдэр аймагай зүблэлэй һунгамалнуудтай болон һомонуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзахабди. Саашанхи ажалаа түсэблэхэбди», - гэжэ Түнхэн аймагай засаг дарга тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Һунгуулиин комиссиин Түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловскийн хэлэһээр, Түнхэн аймагта һунгалта ехэ һайнаар үнгэргэгдөө. Харин аймагай хүтэлбэрилэгшын ажаябуулгын талаар асуулта һунгуулиин комиссин мэдэлэй бэшэ гэжэ тэрэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас һунгалтаНаши издания