Главная / Новости /Общество / ​Арадай Хуралай VI-дахи зарлалай һунгалтын уридшалһан дүнгүүд

​Арадай Хуралай VI-дахи зарлалай һунгалтын уридшалһан дүнгүүд

12-09-2018

Сентябриин 9-дэ Буряад Уласай Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай һунгалта үнгэрбэ. Пар­ламент 66 һунгамалһаа бүридэдэг: 33 депутат нэгэ мандадтай тойрогуудһаа һунгагдадаг, нүгөө 33-иинь улас түрын намуудай түлөөлэгшэдэй нэрэнүүдээр бүридхэгдэдэг. Явка үндэр бэшэ байжа, 39 процентдэ хүрөө.

Уридшалһан мэдээгээр, “Ниитэ нэгэ Росси” (ЕР) 41,19% абаа, КПРФ – 25,95%, ЛДПР – 11,94%, «ҮНЭН ШУДАРГА РОССИ» (СР) - 9,41%, «НИИГЭМЭЙ ҮНЭН ШУДАРГА ЭБ ХАМТА НАМ» (КПСС) – 4,8%, ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМО – 2,6 %.

Дуугаа үгэлгын уридшалһан дүнгүүд (нэгэ мандадтай тойрогуудта түрүүлһэн хоёр кандидат):

Тойрог 1. Түнхэн ба Аха аймагууд

Николай Дашеев («ЕР»), Түнхэн аймагай за­хиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо – 49,43%

Вячеслав Цыдендоржиев, соёлой-сүлөө сагай аймагай түбэй захирал – 24,6%

Тойрог 2. Захаамин аймаг

Геннадий Доржиев (ЕР), «СмитИнвест» ООО-гой юрэнхы захирал, Улаан-Үдын горсоведэй һунгамал – 60,02%

Баир Очиров (КПРФ), “Үлэгшэн” сомоной зүблэл түрүүлэгшэ - 24,3%

Тойрог 3. Зэдэ аймаг

Сергей Пашинский (ЕР), «Авто Дом» ООО-гой юрэнхы захирал, Арадай Хуралай табадахи зарла­лай һунгамал – 63,11%

Сергей Федосеев (КПРФ), хүүгэдэй-эдиршүүлэй спортын һургуулиин багша-тренер – 28,81%

Тойрог 4. Сэлэнгэ аймагай нэгэ хуби, тэрэ тоодо Гусиноозёрск хото

Светлана Будаева (ЕР), Арадай Хуралай нии­гэмэй бодолгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо – 65,02%

Денис Мордвин (КПРФ), ООО «Медиа Сервис» юрэнхы захирал - 24,84%

Тойрог 5. Сэлэнгэ ба Хяагта аймагуудай ху­бинууд

Дашинимаев Солбон (ЕР), ООО «ДЕЛЬТА» за­хирал - 68,13%

Алексей Гонтов (ЛДПР), Гусиноозерскын ГРЭС-эй зайн галай слесарь – 13,04%

Тойрог 6. Хяагта аймагай нэгэ хуби

Цыремпилов Валерий (ЕР), пенсионер, Ара­дай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 42,37%

Вамбуев Чингис (СР). АО “Үбэр Байгалай түмэр хүдэриин үйлэдбэри” аюулгүйн ба экологиин таһагай дарга – 33,1%

Тойрог 7. Кабанскын аймагай нэгэ хуби

Дмитрий Швецов (ЕР), Кабанскын аймагай захир­гаанай хүтэлбэрилэгшын нэгэдэхи орлогшо – 37,18%

Александр Никонов (КПРФ), ООО «Рубин» юрэнхы захирал - 29,94%

Тойрог 8. Кабанскын аймагай нэгэ хуби

Лилия Деева (ЕР), ОАО «Сэлэнгын целлюлоз­но-картонно комбинат» юрэнхы захирал - 70,26%

Кочнев Валерий (ЛДПР), Сэлэнгын хүүгэдэй-эдиршүүлэй һургуулиин тренер-багша – 11,79%

Тойрог 9. Ивалгын аймагай нэгэ хуби

Цыденов Александр, пенсионер, Росси­ин МВД-гэй хүтэлбэриин академи 2000 ондо дүүргэһэн – 39,85%

Александр Красовский (ЕР), ООО «ТрансУголь» юрэнхы захирал - 37,68%

Тойрог 10. Тарбагатай ба Загарай аймагай нэгэ хуби

Анатолий Кушнарёв (ЕР), Арадай Хуралай эдэй засагай, ашагта малтамалай ба тойронхи ор­шоной талаар хорооной түрүүлэгшэ – 53,01%

Елена Мясникова (КПРФ), Тарбагатай аймагай “Шалута” сомоной засаг дарга – 22,09%

Тойрог 11. Мухар-Шэбэр аймаг

Пётр Носков (ЕР), Буряад Уласай толгойлог­шын зүблэгшэ – 36,88%

Зондуев Баир, ООО «Универсалэнергострой», захирал, Мухар-Шэбэр аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүн – 36,7%

Тойрог 12. Бэшүүр аймаг

Савельев Александр (ЕР), ООО «Бэшүүрэй маслозавод» юрэнхы захирал - 62,09%

Гасанова Ольга (КПРФ), Бэшүүрэй 4-дэхи дун­да һургуулиин эхин шатын ангиин багша – 21,18%

Тойрог 13. Улаан-Үдэ хотын Октябрьска дүүрэгэй нэгэ хуби (тэрэ тоодо Сосновый Бор ба Звёздный тосхонууд)

Лариса Крутиян (ЕР), ООО «Бурятмяспром» гүйсэдхэхы захирал, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 40,59%

Ихиритов Алексей (КПРФ), ООО «Спецавтотех­ника» үйлэдбэриин-техникын таһагай даргын ор­логшо - 26,22%

Тойрог 14. Октябрьска дүүрэгэй нэгэ хуби

Цыренов Баир (КПРФ), ОАО «Росичъ» түмэр харгын участогай мастер, Арадай Хуралай табада­хи зарлалай һунгамал – 37,46%

Сергей Бужинаев (ЕР), ООО «Ильинская сло­бода» юрэнхы захирал, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 36,16%

Тойрог 15. Октябрьска дүүрэгэй нэгэ хуби

Матвей Баданов (ЕР), ООО «БИН» захирал, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 51,15%

Красовский Леонтий (КПРФ), Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал Игорь Михайловай туһалагша – 22,01%

Тойрог 16. Октябрьска дүүрэгэй нэгэ хуби (район парка «Юбилейный» и проспекта Стро­ителей)

Татьяна Мантатова (ЕР), ООО «Телерадиоком­пани «Ариг Ус» юрэнхы захирал - 53,89%

Гомбоева Оюна (КПРФ), Арадай Хуралай та­бадахи зарлалай һунгамал Игорь Михайловай туһалагша – 33,37%

Тойрог 17. Октябрьска дүүрэгэй нэгэ хуби

Вахрамеев Иннокентий (КПРФ), ООО «ТЕХ­СЕРВИС» барилгын талаар ахалагша инженер - 47,04%

Барданов Александр (ЕР), ООО «Байкал Да­лай» хүтэлбэрилэгшэ, Улаан-Үдын горсоведэй һунгамал – 32,37%

Тойрог 18. Советскэ дүүрэгэй нэгэ хуби

Андреян Зыбынов (ЕР), ООО «ТАН» ударидаха зүблэлэй түрүүлэгшэ, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 46,67%

Багадаев Алексей (КПРФ), олзын хэрэг эрхи­лэгшэ – 33,72%

Тойрог 19 (Ивалга аймагай улус Хойто Бэе ба Улаан-Үдэ хотын Советскэ дүүрэгэй нэгэ хуби – Тулунжа, Солдатский, Аэропорт, Зареч­ный тосхонууд)

Игорь Бобков (ЕР), ЗАО «Автобаза Бурятвод­мелиорация» юрэнхы захирал – 43,79%

Иринчей Матханов (СР), ООО “Байкал-Плаза” юрэнхы захиралай зүблэгшэ – 26,88%

Тойрог 20. Советскэ дүүрэгэй нэгэ хуби (хо­тын түб, тэрэ тоодо Виадук, мүн баһа Стеклоза­вод, Вагжанова, Дивизионная тосхонууд)

Степанов Михаил (ЕР), ООО «Бурятпромре­сурс» юрэнхы захирал, Улаан-Үдын горсоведэй һунгамал – 39,44%

Айдаев Геннадий, пенсионер, Улаан-Үдэ хотын мэр байһан – 27,98%

Тойрог 21. Железнодорожно дүүрэгэй нэгэ хуби (тэрэ тоодо Шишковко ба Лысая гора)

Намсараев Намсарай, «Тивиком» телекомпа­ниин сурбалжалагша - 28,5%

Сергей Дроздов (ЕР), Арадай Хуралай бюдже­дэй, татабариин ба сангай хорооной түрүүлэгшын орлогшо – 23,92%

Тойрог 22. Железнодорожно дүүрэгэй нэгэ хуби

Цыренова Екатерина (КПРФ), пенсионер, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 40,31%

Ирильдеев Вячеслав (ЕР), Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо – 37,84%

Тойрог 23. Железнодорожно дүүрэгэй нэгэ хуби (тэрэ тоодо Аршаан ба Орешково)

Цыбиков Батор (ЕР), Эдэй засагай ба эрхын дээдэ һургуулиин хуули зүйн факультедэй кафе­дра даагшын уялга дүүргэгшэ, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 47,63%

Малышенко Виктор (КПРФ), Арадай Хура­лай гүрэнэй байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуулиин ба гүрэнэй албанай хороо­ной түрүүлэгшын орлогшо – 34,43%

Тойрог 24. Железнодорожно дүүрэгэй нэгэ хуби (Зелёный, Загорск ба Дээдэ Онгостой)

Михаил Гергенов (ЕР), ООО «СЕМЬЯ+» юрэн­хы захирал, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 66,49%

Беспалов Дмитрий (СР), ООО «Энком» хүгжэлтын таһагай дарга, Улаан-Үдын горсоведэй һунгамал – 14,35%

Тойрог 25. Железнодорожно дүүрэгэй нэгэ хуби (Восточный тосхон)

Игорь Марковец (ЕР), 18 дугаар “Алтан луу” спортын һургуулиин захирал, Арадай Хуралай та­бадахи зарлалай һунгамал – 54,31%

Ткачев Василий (КПРФ), пенсионер – 23,05%

Тойрог 26. Загарай аймагай нэгэ хуби

Ячменёв Виктор (СР), ООО «Пилосервис» за­хирал - 45,94%

Стопичев Александр (ЕР), Арадай Хуралай ниигэмэй бодолгын хорооной түрүүлэгшэ – 38,52%

Тойрог 27. Прибайкалиин аймагай нэгэ хуби

Дружинин Дмитрий, “Улаан-Үдын элшэ хүсэнэй нэгэдэл” – ПАО «ТГК-14» һалбариин захи­рал - 36,56%

Мезенин Сергей (ЕР), Арадай Хуралай табада­хи зарлалай һунгамал – 37,04%

Тойрог 28. Хори, Хэжэнгэ ба Загарай айма- гуудай нэгэ хуби

Баир Жамбалов (ЕР), Буряад Уласай Толгой­логшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлог­шо – нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хорооной түрүүлэгшэ – 79,04%

Геннадий Машанов (КПРФ), пенсионер, Хори ай­магай һунгамалнуудай зүблэлэй гэшүүн – 13,65%

Тойрог 29. Ярууна ба Хэжэнгэ аймагуудай нэгэ хуби

Доржиев Цырен-Даши (ЕР), Арадай Хуралай түрүүлэгшэ – 45,29%

Гуробазаров Баян, Арадай Хуралай эдэй за­сагай, ашагта малтамалай ба тойронхи оршоной талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо – 40,91%

Тойрог 30. Баргажан аймаг

Игорь Зубарев (ЕР), ПАО «МРСК Сибири» - «Бу­рятэнерго» таһагай ударидаха албанай үйлшэлгэ бэелүүлхэ ба хүгжөөхэ талаар захиралай орлогшо, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 49,54%

Гармаева Светлана (СР), ООО Аптека «РИТМ» - 42,75%

Тойрог 31. Баунт ба Хурамхаан аймагууд

Гармаев Баир (СР), Арадай Хуралай газарай, хүдөө ажахын ба хэрэглэгшэдэй дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо – 44,77%

Хурхесов Андрей (КПРФ), ООО «Сигнал+» юрэнхы захирал - 33,48%

Тойрог 32. Муя ба Хойто-Байгалай аймагууд

Лудупова Евгения (ЕР), Семашкын нэрэм­жэтэ уласай клиникын эмнэлгын юрэнхы врач – 46,75%

Егоров Иннокентий, пенсионер, Арадай Хура­лай табадахи зарлалай һунгамал – 26,31%

Тойрог 33. Северобайкальск хото

Бухольцева Оксана (СР), 11-дэхи дунда һургуулиин захирал, Арадай Хуралай табадахи зарлалай һунгамал – 44,1%

Дамбаев Виталий (КПРФ), үнэтэ түмэр хада­галха талаар захиралай орлогшо

ООО «Артель Старателей «Сининда-1» - 25,2%


Теги: Буряад Улас Арадай Хурал һунгалта17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания