Главная / Новости /Общество / ​Үндэр технологиин эмнэлгэ хүгжөөлгэ

​Үндэр технологиин эмнэлгэ хүгжөөлгэ

12-09-2018

Игорь Шпак

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ клиническэ боль­ницын үндэр технологиин эмнэлгэ олгуулдаг таһагуудай ажал хэрэгтэй танилсаба.

Уласай эмнэл­гын гол больница­да зүрхэ-һудаһанай, нейрохирургиин, травматологиин, ортопедиин, оф­тальмологиин, урологиин, гине­кологиин, отола­рингологой, эндо­кринологой гээд шэглэлээр үндэр технологи хэрэглэгдэдэг юм. Тиигэ­жэ жэл бүри иимэ түхэлөөр хэһэн операцинуудай тоо олошорно. Жэшэ­энь, 2016 ондо 1776 операци хэһэн һаа, 2017 ондо 1857 операци хэһэн бай­ха юм.

Алексей Цыде­новэй иимэ арга эр­хилдэг таһагуудаар ябажа хараһанайнь удаа клиническэ больницын ахамад врачай уялга дүүргэгшэ, эмнэлгын талаар орлогшо Игорь Шпак үндэр технологиин арга хүгжөөлгын алхамууд ту­хай мэдээсэбэ.

- Жэлһээ жэлдэ түб хотонуудаар аргада орохо үбшэнтэнэй тоо үсөөрнэ. Ехэнхидээ манай эмнэлгын га­зарта үндэр технологииин туһаламжа абахаяа һанадаг болонхой. Юундэб гэхэдэ, һүүлэй жэлнүүдтэ операциин удаа үбшэнтэн һайнаар эдэгэдэг болонхой. Ямаршье түб клиникэнүүдһээ дутуугүй арга бүтээхэ шадабаритай бо­лонхойбди, - гэжэ Игорь Шпак хэлэбэ.

Зүрхэ-һудаһанай хирургиин шэглэлэй бүхы операци­нуудай 73 хубинь, травматологи, ортопедиин шэглэлээр 55 хубинь, нейрохирургиин 19 хубинь Улаан-Үдэдэ хэгдэ­дэг. Нейрохирургиин шэглэлээр элдэб үндэр технологиин арга хэгдэдэг боложо, ажалаа үргэдхэхэ түсэб табигдан­хай. Тиимэ хадань уласай гол клиникын эмшэд гүрэнэй түб эмнэлгын газарнуудта мэргэжэлээ дээшэлүүлнэ.

Семашкын нэрэмжэтэ больницын захирал Буряад Ула­сай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ хандажа, зүрхэнэй операци хэхын тулада шуһа хэмэл аргаар гүйлгэдэг тус­хай түхеэрэлгэ худалдажа абахын түлөө мүнгэнэй хэрэгтэй байһыень мэдүүлбэ. Гэхэ зуура, улас дотор эмнэлгын һалбарида анхарал хандуулагдадагшье һаань, энэ эм­нэлгын газарта шэнэ байшануудые барилга ээлжээгээ хүлеэжэ байһыень һануулба.

Тиихэдэ олохон үбшэнтэн операциин аргада орохо ээлжээгээ хүлеэнэ. Байгша оной январиин 1-һээ һүүжэдээ операци хүүлэхэ 45 хүн, үе мүсэдөө – 95 хүн гээд ээлжээн­дэ табяатай байгаа. 150 хүниие аргалхадань, үшөө 50 хүн ээлжээндэ бэшэгдэнхэй байна. Иимэ үбшэнтэн хоёр жэл шахуу ээлжээгээ хүлеэхэ баатай болоно. Тиимэһээ тэд­хэмжэ тон шухала болонхой гэжэ эмшэд мэдүүлээ.

Алексей Цыденовэй хэлэһээр, саашаа хүгжэхэ арга бо­ломжо бии:

- Жэл бүри манай уласта 3500 үбшэнтэн үндэр тех­нологиин ашаар эмнэлгэ гарана, тэдэнэй 1800-иинь энэ больницада аргалуулна. Эмнэлгын арга боломжонууд хүгжэһөөр. Эмнэлгын шанар һайжаруулха, арад зон­до түргэнөөр арга олгуулха – манай гол зорилго мүн. Арад зомнай хари газараар аргада орохо бэшэ, эндээл туһаламжа абаха ёһотой бшуу, - гэжэ Алексей Цыденов онсолбо.

Буряад Уласай бүхы эмнэлгын газарнууд шэнэлэгдэ­хэ, байра байдалаа үргэдхэхэ, һайжаруулха түсэбүүдтэй. Гэхэ зуура, мүнгэн хүрэхэгүй гэжэ байдаг. Мүнөө дээрээ Уласай хабдарта үбшэнэй түб барилгын асуудал шухала болонхой. Гэхэ зуура, Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ түб клиникэ баһал өөрын хүгжэлтын хараа бодолнуудтай. Жэшээнь, һудаһанай – зүрхэнэй таһаг нэгэдүүлэнхэй. Эдэ хоёр шэглэлые хоёр тээшэнь таһалжа, аминдань болгобол, баһал зүйтэй байха. 2003 ондо Алас Дурна болон Үбэр Байгалай экономикын ба социальна хүгжэлтын тусхай программада манай Буряад Улас оруулагдажа, уласай клиникын мүнөө амжалтатай ажаллажа байһан 2-дохи, 3-дахи, 4-дэхи хирургиин байшанууд баригдажа, ашаглалда тушаагдаһан юм. Мүн хажуугаархи байшанууд баһал энэ үедэ бодхоогдоод, Буряад Уласаймнай эгээл түб эмнэлгын газар хүгжэжэ, Ородой Холбоото Уласай эмнэл­гын эрхимүүдэй тоодо оронхой бшуу. Гэбэшье хирургиин таһагай үбшэнтэнэй хэбтэхэ 300-гаад һууритай байшан саашадаа баригдахал ёһотой.

Гэхэ зуура, үндэр технологиин арга хүгжөөхын хэрэг­тэ гээд, мүнгэн эмнэлгын газарнуудаар хубаарилагдажа, бага багаар үгтэхын орондо һайн шанартай арга олгу­улха боломжотой нэгэ эмнэлгын газар руу шэглүүлбэл, үрэ дүн ехэтэй байха гэжэ һанагдана. Жэшээнь, Н.А. Се­машкын клиническэ больница хадаа ажаллаха һайн бэхи үндэһэтэй, саг үргэлжэ үндэр хэрэгсэлнүүд дээрэ арга бүтээхэ эмшэдэй мэргэжэл дээшэлүүлэгдэжэл, дүй дүршэлтэй эмшэд олошоржол байна ха юм. 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги:17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания