Главная / Новости /Общество / ​Хоридо гэршүүхэ хүсэд үндэһэлбэ

​Хоридо гэршүүхэ хүсэд үндэһэлбэ

12-09-2018

Баир Борбоевой гэрэл зураг

Хасуурта нютагта ажаһуудаг Сергей Казазаевай үбһэшэдэй бригада оройдоол гурбан хүнһөө бүридэнэ: жаран нэгэтэй Илья Сергеевич эсэгэнь, жаран табатай Василий Сергеевич абгань, тиигээд өөрөө мүн. Августын эхиндэ үбһэндэ гараһан аад, гур­буулаа 1000 гаран гектарта ургажа байһан үбһэ соможо үрдиһэндэнь гайхажа барахаар бэшэл. Үбгэ эсэгэнэрэйн­гээ эдлэдэг байһан газарнуудые - Булаг Чашино хоёрые тэдэнэр хүсэд хиргажа байна. Эдэ газарнууд Хасуурта ню­тагтаа ойро, нэгэ хэдыхэн лэ модоной зайда оршодог юм. Энээн худараа ябаад лэ, агнадаг зониинь агнана, жэмэс, һархяаг түүдэг зониинь түүнэ.

Энэ жэлдэ үбһэн нёдон­донойхитой сасуулашагүй һайн ургаба. Хориин айма­гай захиргаанай даргын нэ­гэдэхи орлогшо В.Д. Ильков, хүдөө ажахын таһагай дар­га В.Н. Хабитуев гэгшэдэй ерэлгэнээр хэдэн зуугаад соморхон һүрихэнүүдые со­можо үрдеэд байба. Тэдэнь августын наранда шиигээ гүбижэ, зохидхоноор ха­тана. Мал баридаг зондо туһатай техникэеэ Казазаевтан ехэ шадамараар аша­глана. Гансал тоһо түлишэнь дан үнэтэй байжа, эхилжэ байһан фермертэ түбэг һаад ушаруулна. Үбһэ хулһанай хаһын эхилхэдэ, мүн ти­ихэдэ намартаа таряа ха­даха үеэр хүдөөгэй ажал­шадта солярка, тоһыень хүнгэлэлтэтэйгөөр наймаал­даг байгаа һаань, хэды һайн байха һэм гэжэ сабшалан, поли дээрээ унаһан малгай­гаа абаха сүлөөгүй ажаллажа байһан хасууртаархин ама гараба. Энэ хаһада бензинэй­шье үнэгүй болодог һаань, хүдөөгөөрхиндэ ехэ нэмэри боложо үгэхэ байгаа.

Энэ хабартаа май һарада Казазаевтан табяад гектар­та шэниисэ обёос тариба, гурбан гектарта гэршүүхэ зүрхэлжэ һуулгаба. Мүнөө тэдэнь дунда зэргын хүнһөө үндэр болоод байна. Хо­олосуудынь эдеэшэнхэй. Орооһониинь олон. Байга­али таряашад тээшээ ша­райгаа харуулһаниинь ойл­госотой. Хэды тиигэбэшье, оролдоһон хүн ороолон бо­лохо, ябаһан хүн яһа зууха гэжэ байгаад арад зомнай дэмы гүбэд гэнэгүй бши даа. Обёос гэршүүхэ хоёрһоо эхилжэ байһан Хориин фер­мер Мухар-Шэбэрэй айма­гай Хүйтэндэ, “Үдын” шэ­ниисэ Бэшүүр аймагһаа асарһан байна. Мүн тиихэдэ орооһоёо газарай хүрьһэндэ хээд, һанаагаа амаршоо бэшэ, шанартай үтэгжүүлгэ бүхэли зунаараа ябуулаа. Тэрэнэйнь ашаар орооһото ургамалнууд бата бэхеэр үндэһэлбэ ха юм.

Хүйтэрхын үмэнэ Хасуур­тын таряашад гэршүүхэеэ сохижо байна. Энэ ургамал ургуулхань нааданхайн хэ­рэг бэшэ юм бэзэ. Гэбэшье, үрэһэниинь орооһото бу­сад ургамалнуудта орходоо, үнэтэй байдаг. Тиигээдшье, захадань зүгы үдхэхэдэ таа­руу юм. Зүгын бал гээшэ хэзэ­эдэшье хүнэй бэедэ туһатай, олон зондо хэрэгтэй, мүнгэ алтанай талаар үнэтэйшье байдаг гээшэ ааб даа.

Чашино гэжэ газар һүүлэй хэдэн жэлэй турша­да хооһон байһан аад, мүнөө жэлдэ баян ургасатай байба. Газарай хүрэхэһөөнь урид Казазаевтан тэндэхи газараа хахалха түсэбтэй.

Баир БОРБОЕВ, Баяр ЖИГМИТОВ


Теги: хүдөө ажахыНаши издания